Sāksies bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akcija “Es audzinu viens!”

06.05.2021.

Jau ceturto gadu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) rīko akciju “Es audzinu viens!”. Šogad tā risināsies no 10. – 16. maijam

Uzticības tālrunis aicina ikvienu vecāku, aizbildni, adoptētāju, kā arī audžuvecāku, kas ikdienā viens nodrošina bērnu aprūpi un saskaras ar dažādām grūtībām, saņemt psiholoģisku palīdzību jautājumos, kas skar bērnus.

“2020. gada Covid 19 intensīvais laiks iezīmēja akūtu vajadzību vecākiem saņemt atbalstu dažādos ar bērniem saistītos jautājumos – pārrunāt savstarpējo attiecību veidošanu ar bērnu, bērna emocionālā stāvokļa izmaiņas, mācību motivācijas trūkumu, izmaiņas uzvedībā, konfliktu risināšanu, disciplinēšanu u.c. Tieši vecākiem sniegto konsultāciju skaits gada laikā pieauga par 10%, tas joprojām saglabājas augsts. Uzticības tālruņa līdzšinējā pieredze liecina, ka sarunas ar vecākiem parasti ir emocionāli piesātinātas, jo vecāki, stāstot par notikušo, izjūt trauksmi, bezspēcību, apjuku un dusmas”, stāsta VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.

Kā secina speciālisti, kas ikdienā apkalpo zvanus, ne visiem vecākiem, kas vieni rūpējas par bērniem, ir pieejama atbalsta sistēma, viņi jūtas vientuļi un dažreiz ir sajūta, ka ar visu jātiek galā vienam pašam. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir savlaicīgi saņemt psiholoģisku palīdzību, risinot ikdienas grūtības. Šīs akcijas ietvaros ir iespēja pašam vecākam bez maksas saņemt ne tikai profesionālu psiholoģisko atbalstu, bet arī vērsties pēc informatīvas palīdzības konkrētās situācijas risināšanā.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00 ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas (turpmāk – čats) – čata logs meklējams www.uzticibastalrunis.lv, vai arī vēršoties pēc palīdzības e-pastā – uzticibaspasts116111@bti.gov.lv. Tāpat ikvienam ir iespēja izmantot mobilo aplikāciju “Uzticības tālrunis”, lai izvēlētos sev nepieciešamo palīdzības veidu.

Taivo Trams,
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Administratīvās nodaļas
vadošais eksperts (struktūrvienību sadarbības un stratēģiskās plānošanas nodrošināšanā)
mob. 22 007 194
tālr. 67 359 145

 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2021.

Apstiprināts grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājums

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Labklājības pārvaldes Grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši izmantojamajai daļai).

Pakalpojumu līgumā visiem klientiem paredzētas izmaksas par koplietošanas telpu ekspluatāciju 147,9 m2 platībā, ko veido gaitenis 105 m2, telpa veļas mazgāšanai un gludināšanai 11,7 m2, aktivitāšu telpa 23,4 m2 un savienotā sanitārtehniskā telpa 7,8 m2. Paredzētas arī papildus izmaksas par individuālo dzīvojamo istabu, savienoto sanitārtehnisko telpu un priekštelpu platību atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītajam.

Labklājības pārvade Preiļu novadā ir izveidojusi jaunu struktūrvienību – Grupu dzīvokļi, kas sniegs pakalpojumus pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Labklājības pārvaldes nolikuma 3.2.3.apakšpunktā norādīts, ka Labklājības pārvaldei ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus un iekasēt maksu par tiem.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. pantu, atbilstoši 2003. gada 27. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, 2007. gada 4. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” 22.punktu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu.

 

Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmumā “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”

2021. gada 7. aprīlī spēku zaudēja 2020. gada 06. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 2. punktu mācību process noris attālināti tajās pašvaldībās, kurās novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 327 2. punktu, Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2020/11 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu” 14.,15. punktu, Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmumu (protokols Nr.20, 3.§),

2021. gada 28. aprīļa sēdē dome nolēma:

 1. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 3. punktu, izsakot šādā redakcijā: “3. Noteikt, ka vienam 1.-9. klases izglītojamajam mācību dienā pārtikai paredzēts EUR 1,56 (ieskaitot PVN) ”.
 2. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 4. punktu, izsakot šādā redakcijā: “4. Noteikt, ka vienam 10.-12. klases izglītojamajam mācību dienā pārtikai paredzēts 50% no 3. punktā noteiktās summas”.
 3. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 6. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “6. Pārtikas piegādi audzēkņiem veikt attālinātā mācību procesa laikā.”

 

Izveidota darba sludinājumu vietne cilvēkiem ar invaliditāti

No 6. maija mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv cilvēki ar invaliditāti varēs izvietot savus darba sludinājumus. Turpmāk vietnē cilvēkiem, kuri vēlas atrast darbu, būs iespēja izveidot profilu, norādot savas prasmes un spējas. Savukārt darba devēji varēs iepazīties ar šiem profiliem un uzaicināt cilvēkus uz darba intervijām.

Sludinājumu sadaļa izveidota Labklājības ministrijas kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” ietvaros, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un iekļaušanu darba tirgū. Sadaļas darbības principi ir līdzīgi kā platformai “LinkedIn” – darba meklētāji var izveidot profilu, vairāk uzsverot savas prasmes, ne tikai profesionālo pieredzi un izglītību. Darba devēji šos profilus var apskatīt, sazināties ar cilvēku personīgi un uzaicināt uz darba interviju.

Izveidot savu profilu tiek aicināti tieši cilvēki ar invaliditāti. Lai darba devēji gūtu ieskatu par darbinieka spējām un vides pielāgošanas nepieciešamību, darba meklētājiem savos profilos ir jānorāda invaliditātes veids, vēlams arī invaliditātes grupa. Iecerēts, ka sadaļu apmeklēs dažādu organizāciju – komercuzņēmumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, tādejādi veicinot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu gan darba tirgū, gan sabiedrībā kopumā.

Kā norāda Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, jaunizveidotā sludinājumu sadaļa ir būtisks solis iekļaujošas attieksmes veicināšanai. “Darba tirgus pakāpeniski kļūst atvērtāks, sabiedrībā un darba vietās mazinās stereotipi un aizspriedumi par cilvēku ar invaliditāti spējām profesionāli un atbildīgi veikt darba pienākumus. Kopumā valstī pašlaik ir nodarbināti vairāk nekā 42 tūkstoši darbspējas vecuma cilvēku ar invaliditāti, kamēr vairāk nekā 64 tūkstoši nestrādā. Daudzi cilvēki ar invaliditāti izmanto dažādas atbalsta iespējas, apgūst darba tirgū pieprasītas profesijas un prasmes un vēlas pierādīt sevi kā uzticamus un lojālus darbiniekus. Ceru, ka mājaslapas sludinājumu sadaļa kalpos kā satikšanās vieta strādāt gribošiem cilvēkiem un atvērtiem darba devējiem.”

Izveidotie profili un sludinājumi būs pieejami arī pēc kampaņas beigām, dodot iespēju cilvēkiem arī turpmāk izveidot savus profilus. Tāpat vietne varētu kļūt par sava veida sociālās atbildības platformu uzņēmumiem un zīmoliem, kuri būs gatavi pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv ir iespēja iepazīties ar informāciju, kas noderēs darba devējiem, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, kā arī ar ieteikumiem darba ņēmējiem. Tāpat mājaslapā atrodami citi kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” materiāli – gan praktiski noderīgi, gan iedvesmojoši, ļaujot iepazīties ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem.

Kampaņa tiek finansēta no Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda Tehniskās palīdzības projekta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, aiga.ozolina@lm.gov.lv

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases  vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās administratīvajās teritorijās – sešās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

 • pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
 • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Video par tiešsaistes vēlētāju reģistru: https://www.youtube.com/watch?v=ogF-2EK7yI4


Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331
laura.zaharova@cvk.lv

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pūtēju sasniegumi Kazaņā

Neraugoties uz Covid pandēmijas ierobežojumiem, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi veiksmīgi izmanto iespēju piedalīties dažādos konkursos attālināti. Šoreiz tas ir Starptautiskais pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss BEL SUONO Kazaņā, ko organizē Starptautiskais mākslas centrs “Veiksmes atslēga” (“Kļuč k uspehu”).

Laikā no 15.-20. aprīlim tika vērtēti jauno mūziķu atsūtītie ieraksti no Krievijas, Polijas, Azerbaidžānas, Ukrainas, Latvijas, Moldovas, Kazahstānas, Baltkrievijas.

Arī šoreiz Laureātu Diplomus  savās apakšgrupās saņēmuši  mūsu skolas Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi  Artis Borovskis (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša),  Sabīne Vaivode (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša), Alise Savicka (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Ilze Savicka), Daniels Jānis Pastars (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša), Renārs Koļesņičenko (pedagogs Jānis Livdāns, koncertmeistare Ilze Savicka).

Liels prieks par Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestra veiksmi. Savukārt Oļegs Koļesņičenko ir atzinīgi novērtēts ar Speciālu Diplomu kā Labākais diriģents.

Liels paldies pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem!

             

Laima Sondore
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece

LLKC Preiļu birojs organizē bezmaksas mācības

05.05.2021.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizēs 56 stundu bezmaksas mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana “.
* Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā, provizoriski jūnijs, ja tiks nokomplektēta grupa 20 cilvēku sastāvā;
* Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības;
* Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē;

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie Jolantas Augšpūles, 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv

Preiļu novada dome 2021.gada 10.maijā attālinātā veidā ZOOM platformā rīko zemes vienības 0,86 ha Preiļu pagastā nomas tiesību izsoli ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība

Preiļu novada dome 2021.gada 10.maijā plkst. 09.30 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0035 (0,86 ha) Preiļu pagastā nomas tiesību izsoli ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Pieteikumi (pieteikuma veidlapa pielikums Nr.2) izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 06.05.2021. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles sākumcena- nosacītais nomas maksas apmērs EUR 28,00 (bez PVN).

Nodrošinājums – EUR 30,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 28,00).

Eiropas paku izdale maijā

Akordeoni skan Naujenē

No 12. līdz 14. aprīlim Naujenē notika  XVIII starptautiskais akordeonistu–solistu konkurss „Naujene – 2021″.

Konkursu rīkoja Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi ar mērķi atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus, popularizējot akordeona spēli. Konkursā piedalījās 61 dalībnieks no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas.

Savā apakšgrupā  II vietu ieguva Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Jānis Bērzinieks (pedagogs Artūrs Savickis).

Apsveicam, lai radoši panākumi arī turpmāk!

SIA “Preiļu slimnīca” aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu 

SIA “Preiļu slimnīca” aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu uz nenoteiktu laiku (pilna slodze)

Darba pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību informācijas, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos,
 • nodrošināt un pilnveidot saturu uzņēmuma mājas lapā,
 • sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, informācijas dienestiem, sagatavojot un sniedzot informāciju par aktualitātēm uzņēmumā,
 • vākt un analizēt par uzņēmumu publicētos materiālus, pēc vajadzības sniegt vai organizēt rakstveida atbildes uz publikācijām,
 • piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu informatīvo materiālu sagatavošanā,
 • nodrošināt uzņēmuma prezentācijas materiālu tehnisko sagatavošanu,
 • veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par uzņēmumam svarīgiem jautājumiem,
 • piedalīties uzņēmuma struktūrvienību, personāla un darba grupu sanāksmju, pasākumu, rīkošanā un norisē. 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība ( sabiedrisko attiecību jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs),
 • pieredze sabiedrisko attiecību speciālista, žurnālista, redaktora vai projektu vadītāja amatā,
 • pieredze preses relīžu, rakstu un informatīvu materiālu sagatavošanā,
 • teicamas valsts valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas zināšanas,
 • zināšanas un prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā un sociālo tīklu mārketingā,
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku,
 • sadarbības un organizatora prasmes, analītiskā domāšana, ideju ģenerēšana, pašiniciatīva, precizitāte, atbildība,
 • spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu. 

Piedāvājam:

 • dinamisku un radošu darbu profesionālu un atbildīgu speciālistu komandā,
 • godīgumu un savstarpēju atbalstu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu,
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus,
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas,
 • darbinieku veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika),
 • darba algu no Eur 1140,00 pirms nodokļu nomaksas.

Dzīves gājumu (CV) un motivācijas vēstuli aicinām iesūtīt līdz 2021. gada 27. maija plkst. 12.00 uz e-pastu: lietvede@preiluslimnica.lv

Apgāds “Jumava” izsludina manuskriptu konkursu

Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus nodot nevajadzīgo elektrotehniku un laimēt noderīgas balvas

Latvijas Zaļais punkts un vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kampaņas “Viegla šķirošanās” ietvaros aicina Preiļu novada iedzīvotājus piedalīties nolietotās un vairs nevajadzīgās elektrotehnikas šķirošanas akcijā, kas no šī gada 1. līdz 31.maijam notiks Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4. Visi, kuri akcijas laikā uz laukumu nogādās savu nokalpojušo tehniku, piedalīsies izlozē par noderīgām balvām, tostarp jaunu televizoru.

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī uzkrātās baterijas.

Pēc elektrotehnikas nodošanas Atkritumu šķirošanas laukumā, ikviens dalībnieks varēs reģistrēties izlozei un pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām, tostarp veikalu “Maxima” dāvanu kartēm 50 eiro vērtībā, kā arī pārsteiguma balvām no Latvijas Zaļā punkta. Tāpat starp visiem akcijas dalībniekiem tiks izlozēta lielā balva – jauns televizors. Balvu izloze notiks jūnijā, par ko plašāka informācija būs pieejama www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”.

Visa akcijas laikā nodotā tehnika tiks uzskaitīta, lai pārspētu pērn īstenotās kampaņas “Elektronikas šķiratons” rezultātu – sašķirotas vairāk nekā 410 tonnas iekārtu. Pēc akcijas norises visa tehnika tiks novirzīta otrreizējai pārstrādei. Lai to nodrošinātu, elektroiekārtas šķirošanas laukumā ir jānovieto tikai tām paredzētajā vietā un tām ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml.

Informējam, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektrotehnikas iekārtas tiek klasificētas kā videi kaitīgie atkritumi, jo tās var saturēt videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās, nokļūstot apkārtējā vidē, var radīt toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas un baterijas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.

Atgādinām, ka, ņemot vērā Latvijā spēkā esošos Covid-19 dēļ noteiktos piesardzības pasākumus, ierodoties Atkritumu šķirošanas laukumā, aicinām ievērot fizisko distancēšanos un ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos. Tāpat pēc laukuma apmeklējuma aicinām rūpīgi nomazgāt rokas vai veikt to dezinfekciju.

Kampaņu “Viegla šķirošanās” organizē Latvijas Zaļais punkts un SIA “Eco Baltia vide” un “Maxima Latvija” sadarbībā ar partneriem, un tās otrais posms notiks vairāk nekā 30 novados visā Latvijā. Vairāk informācijas par akcijas norisi pieejama Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu šķirošanas laukuma Rīgas ielā 4, Preiļos, darba laiks: 

 • pirmdiena  8.00-17.00
 • otrdiena  8.00-17.00
 • trešdiena  8.00-17.00
 • ceturtdiena 8.00-17.00
 • piektdiena 8.00-17.00
 • sestdiena – slēgts
 • svētdiena – slēgts

Vairāk informācijas, zvanot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr. 29420721.

  

Preiļu novada pašvaldība sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā

03.05.2021.

LR 13. Saeimas deputāta Alda Adamoviča apsveikums Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā

Preiļu novada dome sveic pareizticīgos un vecticībniekus Lieldienās

01.05.2021.

Preiļu novada ceļu uzturēšanas klašu saraksts 2021. gada vasaras sezonai

30.04.2021.

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par Preiļu novada ceļu uzturēšanas klašu 2021. gada vasaras sezonai publikāciju masu saziņas līdzekļos.

Saraksts ir veidots pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”. Ceļu uzturēšanas klašu saraksts nosaka dažādu veidu darbu un uzturēšanas biežumu uz pašvaldības ceļiem noteiktā sezonā, kas ļaus uzturēt ceļus atbilstoši klasēm, kurās tie tika iedalīti saskaņā ar autotransporta gada nobraukuma uzskaiti.

Saraksta publicēšanu Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv nosaka LR Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 3. daļas piecpadsmitā punkta 2. apakšpunkts.

Ar Preiļu novada ceļu uzturēšanas klašu sarakstu jūs varat iepazīties šeit: Ceļu uzturēšanas klašu saraksts (PDF)

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Augstākajos apraides torņos tiek pacelti valsts karogi

Karogi pār Latviju

Jau šodien lielākajā daļā valsts augstāko apraides torņu ir pacelti valsts karogi , un valsts svētkos tie plīvos 15 Latvijas pilsētās, simboliski sveicot valsts iedzīvotājus Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā. 4.maija rītausmā karogs tiks pacelts arī Eiropas Savienības augstākajā karoga mastā – Rīgas radio un televīzijas tornī Zaķusalā.

Zaķusalas tornī tiks pacelts 6x3m plašs karogs. Tādi paši karogi plīvo arī vairāk nekā 200m augstajos torņos Valmierā, Rēzeknē, Cesvainē un Daugavpilī.

Karogi tiek pacelti arī  Tukuma, Sabiles, Siguldas, Liepājas, Ventspils, Viļānu, Preiļu, Līvānu, Viesītes un Jelgavas radio un televīzijas torņos, kā arī vienīgajā Rīgas kultūrvēsturiskajā centrā esošajā sakaru tornī Ērgļu ielā 14.

“Karogi mastos simbolizē mūsu valsts demokrātiskās vērtības, tostarp,  informācijas brīvību, par ko gādā arī  LVRTC. Torņu nozīme sakaru infrastruktūrā gadu gaitā nav mazinājusies. Tehnoloģiju nemitīgā attīstība un sakaru nozares uzņēmumu gatavība apmierināt arvien pieaugošās iedzīvotāju prasības pēc stabiliem un kvalitatīviem informācijas iegūšanas un izplatīšanas veidiem, drošām tehnoloģijām un resursu pieejamību ir bijis spēcīgs balsts valstij un visām tautsaimniecības  jomām pandēmijas laikā.  Darba, mācību un izklaides iespējas, rīki un resursi digitālajā vidē, ko spēcīgā, zinošā un nemitīgā attīstībā esošā Latvijas IKT un telekomunikāciju nozare ir nodrošinājusi iedzīvotājiem un komersantiem, ir ļāvusi ne vien pārdzīvot distancēšanās laiku, bet arī kļūt efektīvākiem, ar tehnoloģiju palīdzību optimizēt procesus un izmaksas, attīstīt jaunas sadarbības formas. Tehnoloģiju demokratizācija, ko piedzīvojam, nebūtu iespējama bez uzticamas infrastruktūras un inovatīviem tās izmantošanas veidiem, tāpēc šogad karogi torņos,  lai plaši plīvo arī par atgādinājumu tam, ka spēcīgas demokrātijas pamatā ir arī spēcīga informatīvā telpā, brīva saziņa un nacionālā identitāte arī digitālajā vidē, “ uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis.

Preses publikācijās lasāms, ka jau brīvvalsts laikā trīsdesmitajos gados radio apraides torņos galvaspilsētas centrā Radio ielā svētkos ir plīvojuši valsts karogi, turklāt tie tikuši īpaši izgaismoti ar starmešiem.

Tradīcija pacelt karogu Zaķusalas TV tornī  aizsākta 2014.gada nogalē un pēc tam ik gadu 4.maijā un 18.novembrī tornī plīvo sarkanbaltsarkanais karogs.  Kopš 2018.gada novembra karogi tiek pacelti arī citur Latvijā, kur torņos izveidoti speciāli karoga masti, kā arī apgaismojums diennakts tumšajam laikam.

 

Vineta Sprugaine
Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
Tālr.: 29665001

E-pasts: vineta.sprugaine@lvrtc.lv

Informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām maija brīvdienās

Pirms gaidāmajām maija brīvdienām, no 1. līdz 4. maijam, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē iedzīvotājus par valsts apmaksātas medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām, tajā skaitā iedzīvotājiem ar aizdomām par Covid-19 saslimšanu.

Medicīniska rakstura padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos visu diennakti varēs saņemt, zvanot uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar tālruņa speciālistiem arī gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā vai arī to var saņemt pēc brīvdienām, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē.

Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās medicīnisku konsultāciju ikviens varēs saņemt pie dežūrārstiem, kuri sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Arī atsevišķas ģimenes ārstu prakses nodrošinās attālinātas un klātienes konsultācijas saviem praksē reģistrētajiem pacientiem.

Dežūrārstu darba grafiks un informācija par tām ģimenes ārstu praksēm, kuras būs atvērtas maija brīvdienās, ir pieejama NVD tīmekļvietnes sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?” un interaktīvā kartē.

 Ja brīvdienu laikā iedzīvotājam ir parādījušies Covid-19 saslimšanas simptomi – piemēram, akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c. – Covid-19 analīzes var nodot bez ārsta nosūtījuma kādā no zemāk minētajām analīžu nodošanas vietām:

 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca
  Pieteikšanās analīžu nodošanai – tālr.: 8303; 67000610,
  internetā: https://www.aslimnica.lv/pieraksts.php
 • E. Gulbja laboratorija
  Pieteikšanās analīžu nodošanai – tālr.: 8303; 67801112,
  internetā: https://www.egl.lv/autorizacija/?auth
 • Centrālā laboratorija
  Pieteikšanās analīžu nodošanai –  tālr.: 8303; 8330,
  internetā: pieraksts.laboratorija.lv
 • MFD Veselības grupa
  Pieteikšanās analīžu nodošanai – tālr.: 8303; 8313,
  internetā: www.mfd.lv/lv/covid-19
 • iVF Rīga Laboratorija
  Pieteikšanās analīžu nodošanai –  tālr.: 8303; 25444405

Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai – 8303.

Traumu (apdegumu, mežģījumu, lūzumu u.c.) vai pēkšņu saslimšanu gadījumos medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.

Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Jāņem vērā, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek sniegta valsts apmaksāta medicīniskā palīdzība gadījumos, kas nav neatliekami un kuros bijusi nepieciešama plānveida pakalpojuma saņemšana.

Informācija par ārstniecības iestādēm, kurās var vērsties traumu vai veselības apdraudējuma gadījumos, ir pieejama NVD tīmekļvietnes sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?” un interaktīvā kartē.

NVD atgādina, ka visās ārstniecības iestādēs ir jāievēro divu metru distance, jālieto sejas aizsargmaska vai respirators, kā arī regulāri jādezinficē rokas.

Dzīvībai kritiskā gadījumā jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113.

Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67043744, 28383970

Attālinātās mācīšanās plusi un mīnusi – ko vēsta skolēnu atziņu konkurss? Konkursā atzinību gūst arī Preiļu 2. vidusskolas audzēkne

Skolēnu atziņu konkursa “Mācos pats!”, kas tika rīkots ar mērķi noskaidrot pašu skolēnu sajūtas, grūtības un ieguvumus no attālinātajām mācībām, rezultāti liecina – skolēniem šis laiks ir trauksmains un emocionāls. Tomēr, par spīti tam, daudzi bērni un jaunieši saredz šai situācijai arī gaišās puses un ir iemācījušies daudz jauna.

Konkurss “Mācos pats!” piedzīvojis milzu atsaucību – tika iesniegti vairāk nekā 550 darbi. Skolēnu radošie darbi saņemti no visiem Latvijas novadiem un visām klašu grupām. Tie veidoti neiedomājamos formātos – esejas, dzejoļi, pasakas, zīmējumi, komiksi, prezentācijas, uzņemti video, veidoti plakāti, ziņu sižeti un pat sacerētas dziesmas.

Jaunas prasmes gan skolēniem, gan vecākiem

Lai arī šis laiks nav bijis viegls, skolēni no visām klašu grupām atzīst, ka attālināto mācību laikā ir iemācījušies daudz jauna. Daudzi kā lielu plusu saskata labākas datorlietošanas prasmes. Bērni no 1.–4. klašu grupas ar prieku un lepnumu uzsvēra, ka paši prot pieslēgties stundai, nosūtīt skolotājai darbu, sameklēt informāciju Google, sagatavot prezentāciju. Vecāko klašu skolēni kā ļoti vērtīgu ieradumu atzīst laika plānošanu. Daļa skolēnu stāsta, ka šajā laikā ir pievērsušies aktīvākam dzīvesveidam – uzsākuši vingrot, skriet, izmantot labos laikapstākļus pastaigām. Bērni atzīst, ka šajā laikā ir mācījušies ne tikai viņi, bet arī viņu ģimenes. “Es iemācīju vecmāmiņu draudzēties ar internetu, tagad viņa mājās nodarbojas ar jogu. Vectēvs iemācījās gatavot, cep mums pīrāgus, dažreiz pārāk daudz,” raksta Aļona Novika, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2. klases skolniece. Dažādais konkursam iesniegto darbu formāts uzskatāmi atspoguļo gan skolēnu, gan vecāku ne tikai radošās, bet arī datorlietošanas prasmes.

Par nopietno caur jokiem

Nenopietni par nopietno – tā varētu raksturot daļu konkursa darbu, kas tika veikti ar humora, joku un pašironijas devu. Bērniem patīk jokot par to, ka stundām var pieslēgties, apģērbjot vien kreklu, jo “redz tikai augšdaļu”. Arta Pinka, Bērzaunes pamatskolas 9. klases skolniece, ir savā domrakstā izveidojusi dažādas nominācijas, kurās balvas saņēmusi arī pati: “Nominācijā “Gada putns” uzvar Zaļknābis jeb es. Tā es visai bieži jutos, raugoties formulu, definīciju, svešvārdu vai tehnoloģisko risinājumu jūklī. Un, tiklīdz man sāka likties, ka esmu kādā jomā visu sapratusi, tā tika sagādāti jauni nezināmie.

Jauna pieredze

Daļa skolēnu atzina, ka sākotnēji ar aizrautību gaidījuši attālinātās mācības, un vērtē, ka tā ir neaizmirstama pieredze. Skolēniem pozitīvi šķita tas, ka mācībām var koncentrēties mierā un klusumā. Daudzi novērtēja iespēju darbus pabeigt sev ērtākā laikā, tomēr kā lielāko plusu attālinātajām mācībām teju katrs no skolēniem min iespēju no rītiem ilgāk pagulēt un to, ka nav jāsteidzas uz autobusu. Daļa skolnieču kā plusu saskatīja iespēju neuztraukties par to, kādu apģērbu vilkt uz skolu. Daļa uzsvēra, ka ir iemācījušies pagatavot sev maltīti.

Izglītības un zinātnes ministre, viena no konkursa žūrijas loceklēm Ilga Šuplinska atzīst, ka attālinātās mācības nav aizritējušas bez grūtībām: “Šis konkurss ir skaidri izgaismojis to, cik ļoti skolēniem pietrūkst klātbūtnes komunikācijas, taču būtiski ir atzīt, ka bērni redz arī pozitīvos attālināto mācību aspektus – viņi ir kļuvuši sagatavotāki pieaugušo dzīvei. Jaunieši pašvadīti mācās un plāno savu laiku. Arī pats konkursa formāts parāda, ka ikvienu jautājumu var risināt radoši. Te ir gan tehnoloģiju izmantošana, gan pašsacerētas dziesmas, dzejoļi, reklāmrullīši, intervijas, vēstules, dienasgrāmatas, vizualizācijas. Labs materiāls iedvesmai un attālinātā mācību procesa organizēšanai!

Grūtības – nomāktība un satikšanās gaidas

Visvairāk konkursa darbos visās klašu grupās izkristalizējas vēlme satikties ar klasesbiedriem un draugiem. 1.–4. klašu grupā papildus vēlmei tikties ar klasesbiedriem iezīmējas ilgas arī pēc skolotājiem. Pieaugot skolēnu vecumam, vairāk novērojamas saasinātas, depresīvas izjūtas un nomāktība. Tomēr arī daži mazākie bērni savas izjūtas ir definējuši kā vientulību. Savā veidotajā video “Attālināto mācību īstās krāsas” J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas 12.a klases skolēns Aleksejs Kareļins stāsta: “Mēs visi cits citam kļūstam par digitālām personām, kurām ir iespēja nodarbībās neieslēgt kameru, iespēja klusēt, iespēja atvienoties no konferences bez skolotāja atļaujas. Cilvēks tiek pielīdzināts spokam, kuru ne katrs var saskatīt, sadzirdēt un sajust, vai viņš ir klāt.” Kāds 9. klases skolēns pauž skumjas un vilšanos, kāpēc šī situācija notiek tieši laikā, kad viņam bija paredzēti eksāmeni un izlaidums. Bija bērni, kuri izteica bažas par saviem klasesbiedriem, kuriem nav atbalsta no ģimenes puses, tomēr lielākā daļa konkursa dalībnieku izsaka lielu pateicību vecākiem un skolotājiem par atbalstu šajā laikā.

Psiholoģe: labi, ka skolēni runā par plašu emociju spektru

Psiholoģe, konkursa žūrijas locekle Diāna Zande uzsver, ka fakts, ka skolēni nosauc emocijas vārdā, ir ļoti apsveicams. “Pozitīvi, ka savos darbos skolēni nosauca emocijas. Apsveicami bija tie darbi, kas skāra plašu emociju gammu un runāja gan par zaudējumu, vientulību, nedrošību, gan cerību un prieku. Vairāki darbi bija ļoti personiski – tā ir liela uzdrīkstēšanās atklāties. Svarīgi, ka konkursa dalībnieki runāja par realitāti un dzīvi tādu, kāda tā ir. Šādi darbi ir arī veids, kā apzināties un izpaust, kas ar mani notiek, turklāt to darīt ļoti radošā veidā. Nereti pieaugušie domā, ka bērnu un jauniešu dzīve ir tas laiks, kas paiet bez bažām. Patiesībā viņu dzīve ļoti izjūt šo attālināto režīmu, un tas viņiem nav priecīgs laiks. Es ceru, ka jaunieši tiks sadzirdēti,” viedokli par skolēnu konkursa darbiem pauž Diāna Zande.

Konkursā atzinību gūst arī Preiļu 2. vsk. audzēkne

Skolēnu atziņu konkurss par attālināto mācīšanos norisinājās martā, aprīlī, un tajā tika aicināti piedalīties 1.–12. klašu skolēni. Galvenais uzdevums – dalīties atziņās un pārdomās par attālināto mācīšanos, akcentējot gan izaicinājumus, gan ieguvumus. Darbus konkursanti drīkstēja iesniegt brīvā formātā, atklājot savus talantus un prasmes. Konkursā atzinību gūst arī Preiļu 2. vidusskolas 12. klases skolniece Laura Grigule par sacerēto dzejoli “Piecpadsmit Pantu Poēmas Par Pandēmiju”. Laura veicināšanas balvā saņem ieejas biļetes visai ģimenei “Tīklu parkā”.

Konkursu organizē vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” iniciatīvas “Mācos Pats” ietvaros, atbalsta – Izglītības un zinātnes ministrija. Ar visu konkursa laureātu radošajiem darbiem un atziņām var iepazīties vietnē www.macospats.lv/konkurss.

Lauras Grigules “Piecpadsmit Pantu Poēma Par Pandēmiju” (PDF)

Informāciju sagatavoja: Mammamuntetiem.lv