Preiļu 2. vidusskola un Riebiņu vidusskola pakāpeniski pārtaps par pamatskolām

01.03.2023.

Jau iepriekš darījām zināmu, ka šobrīd pašvaldībām visā valstī ir jālemj par vidusskolu tīkla sakārtošanu. Lai pašvaldības saņemtu valsts budžeta finansējumu vispārizglītojošo vidusskolu pedagogu algām, skolām ir jāizpilda arī noteikti kvalitātes kritēriji – pietiekams skolēnu skaits un augsta izglītības kvalitāte.

Preiļu 2. vidusskola un Riebiņu vidusskola pakāpeniski pārtaps par pamatskolām –  tā 23. februāra kārtējā domes sēdē lēma deputāti. Izglītības pakāpes maiņa notiks šogad un turpmākajos divos gados, respektīvi, no 2023. gada 1. septembra skolās netiks atvērta 10. klase, un no 2025. gada 1. septembra tās tiks reorganizētas par pamatskolām.

Preiļu novadā vispārējo vidējo izglītību šobrīd var iegūt Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, Preiļu 2. vidusskolā, kas atrodas reģionālas nozīmes attīstības centrā Preiļos, 6 km no Preiļiem, novada nozīmes attīstības centrā Riebiņos esošajā Riebiņu vidusskolā un Aglonas vidusskolā, kas atrodas 27 km no Preiļiem, specializētajā attīstības centrā Aglonā.

Saskaņā ar 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, vidusskolā minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības klašu grupās administratīvajos centros (izņemot valstspilsētas) – 90 izglītojamie, bet reģionos ārpus administratīvajiem centriem – 40 izglītojamie. Skaits var būt mazāks pie nosacījuma, ja skola izpilda kvalitātes prasības, pretējā gadījumā divu gadu laikā izglītības iestāde zaudē valsts finansējumu pedagogu darba samaksai vidējās izglītības pakāpē. Arī pie kvantitatīvo kritēriju ievērošanas iestāde var pakāpeniski zaudēt finansējumu, ja neizpildās kvalitātes kritēriji. Kvalitātes kritēriji ietver sevī gan akreditācijas rezultātus, gan centralizēto eksāmenu rezultātu indeksu, ko aprēķina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) pēc noteiktiem datiem, un tam šobrīd jābūt lielākam par 40 %, bet no 2025. gada jāsasniedz vismaz 50 %. Noslēdzot 2021./2022. mācību gadu, Preiļu 2. vidusskolai šis rādītājs ir 31,45 % (IZM ir brīdinājusi iestādi par kvalitātes kritērija neievērošanu), savukārt Aglonas vidusskolā tas ir 61,83 %, Riebiņu vidusskolā – 54,78 %.

Atbilstoši 2020. gada 11. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts Valsts ģimnāzijas statuss”, minimālais izglītojamo skaits Valsts ģimnāzijā ir 94. Lai izpildītu šo rādītāju 2023. gada 1. septembrī ģimnāzijā 10. klasē jāuzņem vairāk par 36 skolēniem un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 583 jānodrošina centralizēto eksāmenu rezultātu indekss ne mazāks par 55 %, bet no 2025. gada – virs 60 %. Noslēdzot 2021./2022. mācību gadu ģimnāzijā, šis rādītājs bija 64,04 %.

Jāpiemin, ka jaunajā vidusskolu mācību modelī vairāk nav dažādu programmu (humanitāro, dabas zinību, profesionālo) piedāvājums, kā tas bija iepriekš. Vidusskolai jānodrošina un jāpiedāvā vismaz divi kursu komplekti jeb izvēles grozi ar padziļinātajiem kursiem. Šādus komplektus reāli var veidot un finansēt, ja klasē ir vismaz 20 izglītojamie.

Jāņem vērā, ka pieaugušas arī prasības vidējās izglītības iegūšanai. Ja 2021./2022. mācību gadā absolventi atestātu par vidējās izglītības programmas apgūšanu varēja iegūt, katrā centralizētajā eksāmenā saņemot vērtējumu vismaz 5 %, tad šogad rādītājam jābūt lielākam par 10 %, 2024. gadā – 15 %,  savukārt 2025. gadā – 20 %. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem ir jākārto trīs centralizētie eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu vai franču), kā arī vismaz divi centralizētie eksāmeni augstākajā mācību satura apguves līmenī.

Iepriekš minētie fakti norāda uz to, ka prasības vidējās vispārējās izglītības iegūšanai kļūst arvien augstākas, kas viennozīmīgi samazinās to izglītojamo skaitu, kuri izvēlēsies apgūt vispārējo vidējo izglītību. Tas nozīmē, ka novadā jāsaglabā ne vairāk kā divas izglītības iestādes, kurās tiek piedāvāts iegūt vispārējo vidējo izglītību, ievērojot nosacījumus, ka tās atrodas attālināti viena no otras un izglītojamo piesaistei šīm skolām ir dienesta viesnīcas. Pēdējiem kritērijiem atbilst Aglonas vidusskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.

Pašvaldībām, kas pieņēmušas lēmumus par visaptveroša vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, ir iespēja piesaistīt investīcijas Atveseļošanās fonda 3.1.1.5.investīciju “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” (3.1.1.5.investīcija) ietvaros ar mērķi attīstīt vispārējās izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu un koncentrāciju, stiprinot izglītojamo skaita ziņā ilgtspējīgas pamatskolas, kas izveidotas visaptveroša pašvaldību izglītības iestāžu tīkla kārtošanas rezultātā. Ar 2022. gada 4. oktobrī pieņemto Ministru kabineta noteikumu Nr. 619 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 619) apstiprināšanu 2022. gada 4. oktobrī, ir uzsākta projektu iesniedzēju priekšatlase starp novadu pašvaldībām, kas līdz 2023. gada 28. februārim ir pieņēmušas lēmumus par ārpus pašvaldības administratīvā centra esošo vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju. MK noteikumi Nr. 619 nosaka, ka IZM divu mēnešu laikā, pēc 2023. gada 28. februāra, iesniedz Ministru kabinetā informāciju lēmuma pieņemšanai par priekšatlasē izvēlētajām pašvaldībām, katrai pašvaldībai plānoto maksimālo Atveseļošanas fonda finansējumu un ne vairāk kā 20 investīcijai izvirzītajām izglītības iestādēm. Atveseļošanas fonda atbalstam novadu pašvaldības nozīmē par pamatskolām reorganizētas izglītības iestādes ar stabili pozitīvu izglītojamo skaita dinamiku 1.–6. klašu grupā. Noteikumi paredz arī pārejas periodu, kādā reorganizētā izglītības iestāde uzsāk darbību jaunajā/reorganizētajā statusā – 2025. gada 1. septembris. Šīm prasībām atbilstoša ir Riebiņu vidusskola. Veicot ieguldījumus šajā skolā, tiks veidota droša un mūsdienīga mācību vide, nodrošinot arī motivējošu darba vietu esošajiem un topošajiem skolotājiem, lai mērķtiecīgi pieietu pie izglītības procesa kvalitātes un rezultātu uzlabošanas.

Pieņemot šo lēmumu, Aglonas vidusskolai uzdots veikt aktīvas darbības vidējās izglītības programmu popularizēšanai un audzēkņu piesaistei, kā arī licencēt vidējās izglītības neklātienes programmu un nodrošināt vidējās izglītības ieguves iespēju neklātienē, uz 2025. gada 1. septembri Aglonas vidusskolā 10.-12. klasēs nodrošinot izglītojamo skaitu ne mazāku par 60.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2023.