Pārskats par ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšanu 2021. gadā

07.02.2022.

2021. gadā ir īstenoti projekti ar Valsts Zivju fonda atbalstu. 2021. gadā ir realizēti pieci projekti, kuru ietvaros ir papildināti zivju resursi Preiļu novada Rušonas un Aglonas pagastu ezeros. Zivju mazuļi tika ielaisti deviņos ezeros:

  1. Bicānu ezerā tika ielaisti 15 000 zandartu mazuļi;
  2. Eikša ezerā tika ielaisti 5 000 zandartu mazuļi;
  3. Zolvas ezerā tika ielaisti 23 000 līdaku mazuļi;
  4. Jāšezerā tika ielaisti 9000 līdaku mazuļi;
  5. Kategrades ezerā tika ielaisti 12000 līdaku mazuļi;
  6. Rušonas ezerā tika ielaisti 33 000 līdaku mazuļi
  7. Cirīša ezerā tika ielaisti 12000 zandartu mazuļi;
  8. Ilzas ezerā tika ielaisti tika ielaisti 3000 zandartu mazuļi;
  9. Pakaļņa ezerā tika ielaisti 5000 zandartu mazuļi.

Ezeri ir ļoti svarīgi vides tūrisma attīstībai Preiļu novadā. Zivju resursu pavairošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana nodrošinās makšķernieku pieplūdumu, līdz ar to palielināsies pārdoto licenču skaits un ieviestā licencēta makšķerēšana, dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem.

Projekta īstenošanas rezultētā tiks veikts ieguldījums Rušonas un Aglonas pagastu ezeru apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Rušonas un Aglonas pagastu ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība Preiļu novadā.

Lai veiktu zivju resursu saglabāšanu un ūdeņu teritoriālo sakoptību no 2021. gada novembra mēneša Preiļu novada pašvaldības policija veic pastiprinātu uzraudzību pašvaldības teritorijā esošās ūdenstilpnes, ar nolūku kontrolēt zvejas, makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, bez tā tiek sekots, lai personas kas apmeklē pašvaldības ūdenskrātuves neatstātu uz ezeriem un to apkārtnes teritorijās dažādus sadzīves atkritumus un ievērotu citus likumos noteiktos normatīvos aktus. Šajā laika periodā kontroles rezultātā no pašvaldības ezeriem tika izņemti 5 nelegāli zvejas tīkli 450 m. garumā, viens zvejas murds. Izņemti  234 (par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu) makšķerēšanas rīki, sastādīti 29 nelegālo makšķerēšanas riku izņemšanas protokoli. Veikti 250 reidi uz ezeriem, sastādīti 34 lēmumi par administratīvā procesa uzsākšanu uz personām par makšķerēšanas, zvejas noteikumu pārkāpumiem pašvaldības ezeros.

Preiļu novada pašvaldība informē, ka jau no 2015. gada licencētā makšķerēšana un apsaimniekošanas pasākumi tiek veikti visā Rušona ezera teritorijā.

Pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra pieņemtajiem saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros”. Licencētā makšķerēšana ezeros tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem licencēto makšķerēšanu regulējošiem ministru kabineta noteikumiem.

Kā redzams attēlā, tad makšķerniekiem izsniegto licenču skaits katru gadu palielinās, līdz ar to pašvaldības uzdevums ir nodrošināt ezeros zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.

Veicot jaunā licencētās makšķerēšanas organizētāja saskaņošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, 2022. gada 12. janvārī tika saņemts VARAM skaidrojums par to kā notiek saistību pārņemšana ”… Pašvaldībām apvienojoties, tika izveidota jauna atvasināta publiska persona – pašvaldība (turpmāk – jaunizveidotā pašvaldība). Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, jaunizveidotajām pašvaldībām jāveic virkne ar pašvaldību darbības nepārtrauktības un pēctecības nodrošināšanu saistītu pasākumu, pārņemot apvienoto pašvaldību institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības. Vienlaikus saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ministru kabineta noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” ir izdarīti grozījumi spēkā no 22.10.2021. attiecas uz licenču atskaišu iesniegšanas kārtību un termiņiem, un piemērojamo atbildību par šo nosacījumu neievērošanu.

Turpmāk bezmaksas licences, izņemot licences par samazinātu maksu varēs saņemt arī elektroniski personas līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai, personas ar invaliditāti, kā arī personas vecākas par 65 gadiem. Pie pārbaudes inspektoram būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka licences īpašniekam pienākas konkrētā priekšrocība – bezmaksas licence vai licence par samazinātu maksu. Būtiski, ka tagad lomu uzskaites pārskats jāsniedz 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām – elektroniski vai papīra formātā, atkarībā kā licence iegādāta. Ja lomu atskaite netiks iesniegta noteiktajā laikā, tad personas tiks reģistrētas kā nolikumu pārkāpušas un saņems brīdinājumu uz telefonu vai e-pastu, ka lomu atskaiti iespējams iesniegt vēl 14 dienu laikā. Ja arī tad netiks iesniegta lomu atskaite, tad šo informāciju nodos zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādei – Valsts vides dienestam, Pašvaldības policijai, pašvaldības aģentūrai administratīvās lietvedības uzsākšanai un soda piemērošanai

Pašvaldība ir nolēmusi izstrādāt jaunu nolikumu licencētās makšķerēšanas organizēšanai. Informējam, ka licencētā makšķerēšana tika ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā patstāvīgi notiek esošo publisko ūdenstilpju un to blakus teritoriju apsekošana, ko veic Preiļu novada pašvaldības policijas pārstāvji. Preiļu novada pašvaldībā trīs pašvaldības policijas darbinieki veic arī zivju inspektoru pienākumus.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības ezeru apsaimniekošanas speciāliste
Inese Jakovele

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2023.