Pārskats par Preiļu novada ūdenstilpņu apsaimniekošanas pasākumu veikšanu 2022. gadā

07.02.2023.

Makšķerēšana Preiļu novadā ir populārs aktīvās atpūtas veids. Tas ir lielisks veids, kā pabūt vienatnē ar dabu vai pavadīt laiku kopā ar ģimeni vai domubiedriem. Ūdenstilpņu daudzveidība piedāvā iespēju gan lēnai un ģimeniskai atpūtai upes vai ezera krastā, gan ļauj piepildīt azartiskā makšķernieka sapni par lielo lomu.

Tāpēc Preiļu novadā viens no mērķiem ir uzlabot ūdenstilpņu pieejamību, ūdens kvalitāti ūdeņos, sekot, lai patstāvīgi tiek papildināti zivju resursi, lai vietējiem iedzīvotājiem ir patīkami baudīt atpūtu savā novadā, kā arī ūdenstilpnes būtu pievilcīgas tūristiem.

Pašvaldība informē, ka 2022. gadā ir īstenoti projekti ar Valsts Zivju fonda atbalstu, kuru ietvaros ir gan papildināti zivju mazuļi, gan veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, gan zivju aizsardzības pasākumu veikšana, gan pētniecības darbi. Papildus tiek strādāts pie sadarbības izveides ar apkārt esošajām pašvaldībām, ar kurām ir kopīgas ūdenstilpnes.

2022. gadā ir realizēti 8 projekti ar kopējo summu EUR 46723,00, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums sastāda tikai EUR 5671,45, un Valsts zivju fonda finansējums EUR 41051,55.

Visu informācija ir apkopota tabulā:

Nr.
p. k.
PasākumsMērvienībaDaudzumsPapildu informācija
1.Dabas aizsardzība
1.1.sakopti ūdeņu krastim2300Bicānu ezers
1.2.izvietoti atkritumu konteineriskaits1Bicānu ezers
1.3.ierīkotas ugunskuru vietasvietu skaits1Bicānu ezers
1.4.ierīkotas tualetesvietu skaits1Bicānu ezers
1.5.izveidotas autostāvvietasautomašīnu vietu skaits1Bicānu ezers
1.6.ierīkotas telšu vietastelšu vietu skaits1Bicānu ezers
1.7.ūdeņu aizauguma likvidēšanaha1Salmeja ezers, Bicānu ezers
1.9.citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti pasākumiskaits2Izstrādāti 2 tehniskie projekti laivu ielaišanas vietu izveidei Eikša un Jāšezera krastos
1.10.pētniecībaskaits1Izstrādāti Lielā Kalupes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
2.Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībāatbildīgo personu skaits3Preiļu pašvaldības policijas darbinieki, kuri veic zivju inspektoru pienākumus
2.1.licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrolereidu skaits (stundas)936
2.2.sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoliskaits51
2.3.konfiscēti neatļautie makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību un rūpnieciskās zvejas rīkiskaits, tīkliem – garums (m)77 rīki

 

2.4.izņemti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai rūpnieciskās zvejas rīkiskaits, tīkliem – garums (m)227 rīki,
3410 m tīklu
2.5.citi ar zivju un vēžu resursu aizsardzību saistīti pasākumimutiski brīdinājumi/skaits142
3.Zivju un vēžu resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana
3.1.ūdenstilpē ielaisti zivju vai vēžu kāpuri vai mazuļi (norādīt zivju vai vēžu sugu, mazuļu vecumu, vidējo svaru)skaits
3.1.1.Bicānu ezerā (zandartu mazuļi)skaits (tūkst.)15 000
3.1.2.Pelēču ezerā (zandartu mazuļi)skaits (tūkst.)8 000
3.1.3.Biešona ezerā (zandartu mazuļi)skaits (tūkst.)6 000
3.1.4.Cirīša ezerā (zandartu mazuļi)skaits (tūkst.)30000
3.1.5.Kategrades ezerā (līdaku mazuļi)skaits (tūkst.)12000
3.1.6.Jašezerā (līdaku mazuļi)skaits (tūkst.)9000
3.1.7.Lielā Kolupa ezerā (līdaku mazuļi)skaits (tūkst.)17500
3.1.8.Rušonas ezerā (līdaku mazuļi)skaits (tūkst.)30 000
4.Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi
4.1.izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībāmskaits3Preiļu novada Vārkavas pagasta Lielā Kolupa ezera krastā, Aglonas pagasta

Ciriša ezera krastā un Pelēču pagasta Pelēču ezera krastā

4.3.ierīkotas makšķerēšanas laipasskaits1Bicānu ezera krastā
4.4.ierīkotas laivu piestātneslaivu vietu skaits1Bicānu ezera krastā
4.5.piedāvātas iespējas laivu nomailaivu skaits5
4.6.sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm)konsultāciju skaits150
4.7.sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību gida pakalpojumipakalpojumu skaits10
4.8.citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumiem saistīti pasākumirīkotas sanāksmes5
5.Ūdenstilpņu aizsardzības pasākumu veikšanaskaits3Iegādāta vieglās automašīnas piekabe zivju inspektoru vajadzībām.

Izstrādāti saistošie noteikumi „Preiļu novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Izstrādāts nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu ezerā, Biešonā, Bieržgaļa ezerā, Cirišā, Eikša ezerā, Jašazarā, Kategrades ezerā, Lielajā Kolupa ezerā, Pelēča ezerā, Pakalnī, Rušonā  un Zolvas ezerā”.

Lai veiktu zivju resursu saglabāšanu un ūdeņu teritoriālo sakoptību, 2022. gadā Preiļu novada pašvaldības policija ir veikusi pastāvīgu ūdenstilpņu, to krastu un salu pastiprinātu uzraudzību pašvaldības teritorijā esošās ūdenstilpnes, ar nolūku kontrolēt zvejas, makšķerēšanas noteikumu ievērošanu. Tiek sekots, lai personas, kas apmeklē pašvaldības ūdenskrātuves neatstātu ezeros un to apkārtnes teritorijās dažādus sadzīves atkritumus un ievērotu citus likumos noteiktos normatīvos aktus.

Preiļu novada pašvaldība informē, ka jau no 2022.gadā tika organizēta licencētā makšķerēšana Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros.

Kā redzams attēlā, tad makšķerniekiem izsniegto licenču skaits 2022. gadā ir samazinājies, te paralēles var vilkt ar šī gada augsto inflāciju valstī, degvielas cenu kāpumu u. tml. 2022. gadā tika ieņemti EUR 18966,00 no kuriem 20 % ir ieskaitīti Valsts Kasē kā nodeva.

Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt ezeros zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.

Noķerto zivju daudzums pa sugām (PDF)

Pašvaldība ir izstrādājusi jaunu nolikumu licencētās makšķerēšanas organizēšanai, pašlaik notiek saskaņošanas process atbildīgajās iestādēs. Informējam, ka licencētā makšķerēšana tiks ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā patstāvīgi notiek esošo publisko ūdenstilpju un to blakus teritoriju apsekošana, ko veic Preiļu novada pašvaldības policijas pārstāvji. Preiļu novada pašvaldībā ir izstrādāti un 29.12.2022. novada domes sēdē Nr. 26& 28 pieņemti jauni saistošie noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Informējam, ka Preiļu novada ūdenstilpnēs saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, tiek veikta rūpnieciskā (pašpatēriņa zveja) – darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot rūpnieciskus zvejas rīkus, zvejas tiesību izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā fiziskajai personai noteikto zvejas tiesību izmantošana nolūkā iegūt zivis savam patēriņam bez tiesībām tās piedāvāt tirgū, pārdot vai nodot citām personām labuma gūšanai, izmantojot zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteikto ierobežota apjoma zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas apjomu).

Komerciālā zveja Preiļu novada ūdenstilpnēs no 2023. gada 1. janvāra tiek patraukta, lai pašvaldība veiktu ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumus, zivju resursu atjaunošanu un ezera vides sakārtošanu.

Informējam, ka 2022. gadā tikai noslēgti 76 līgumi par rūpnieciskā (pašpatēriņa zveja) veikšanu, pašvaldībā tika ieņemti EUR 2863,04, no kuriem 20 % ir ieskaitīti Valsts Kasē kā nodeva.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības ezeru apsaimniekošanas speciāliste
Inese Jakovele

Pēdējās izmaiņas: 07.02.2023.