Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā

02.02.2023.

Saskaņā ar Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 26., 31. §) “Par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Preiļu novada pašvaldība aicina sniegt rakstiskus priekšlikumus Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādei savos nekustamajos īpašumos vai publiskajās teritorijās.

Iesniegumi ar norādi “Priekšlikumi Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādei” noformējami brīvā formā, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, zemes vienības kadastra numuru un/vai objekta nosaukumu, adresi, priekšlikumus atļautajai  izmantošanai un izmaiņu pamatojumu.

Iesniegumi iesniedzami Preiļu novada pašvaldībā (klātienē Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv), Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Aglonā (Somersētas ielā 34, Aglonā), Riebiņos (Saules ielā 8, Riebiņos) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, ir iespējams mainīt īpašumu atļauto izmantošanas veidu, funkcionālo zonējumu, apbūves noteikumu nosacījumus, tāpēc visi interesenti tiek aicināti aktīvi iesaistīties un līdz 2023. gada 1. augustam iesniegt iesniegumus!

Personas datu apstrāde notiks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja
Lāsma Strole-Krasovska

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2023.