Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Riebiņu Jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” vadītāja (profesijas kods 2422 27) amatam

09.01.2023.

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Riebiņu Jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” vadītāja (profesijas kods 2422 27) amatam.

Vakanto vietu skaits: 1.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Mēnešalga: bruto EUR 850,00

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt un organizēt Riebiņu multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” (turpmāk-Centrs) darbu, pārzināt ar nozari saistīto normatīvo bāzi;
 • īstenot un koordinēt jauniešu neformālās izglītības, informatīvus, izglītojošus, brīvā laika pasākumus un programmas
 • nodrošināt jauniešu drošības pasākumus Centrā un tā organizētajos pasākumos;
 • sekmēt jauniešu līdzdalību Preiļu novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs, jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
 • atbildēt par Centram piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar apstiprināto budžetu, atbildēt par Centra rīcībā nodotajām materiālajām vērtībām;
 • nodrošināt informācijas pieejamību jauniešiem par jaunatnes lietām un Centra darbību.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (vēlams sociālo zinātņu vai izglītības jomā);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu;
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • Vēlama pieredze darbā ar jauniešiem vai bērniem.

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu.
Sakārtotu darba vidi.
Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

KONKURSA NOLIKUMS (PDF)

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: kulturas.parvalde@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2023. gada 18. janvārim plkst. 17.00. Tālrunis uzziņām: 28001177

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā:

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 20.01.2023.