Iespēja saņemt vienreizējo pabalstu I un II grupas invalīdiem, kā arī vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem

14.12.2022.

Stājušies spēkā grozījumi Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos par materiālo palīdzību, kas paredz, ka Preiļu novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām:

  • pirmās un otrās grupas invalīdam,
  • vientuļam nestrādājošam pensionāram

ir iespēja saņemt vienreizējo materiālo pabalstu 20 euro apmērā. Ja persona atbilst abām mērķgrupām, pabalsts tiek izmaksāts 20 euro apmērā. Pabalstam jāpiesakās līdz 2023. gada 15. janvārim.

Lai atvieglotu minētā pabalsta izmaksas administrēšanu, Preiļu novada Labklājības pārvalde aicina iespēju robežās ikvienu, kas atbilst kādai no augstāk minētajām iedzīvotāju grupām, iesniegt informāciju par norēķinu konta numuru (bankas vai pasta) bezskaidras naudas darījumiem, aizpildot sagatavotu iesnieguma veidlapu. Pilsētas iedzīvotājus aicinām vērsties Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie klientu apkalpošanas operatora, lauku teritoriju iedzīvotājus aicinām vērsties pie sociālā darba speciālista attālinātajos klientu apkalpošanas punktos novada pagastos atbilstoši savai dzīvesvietai. Uzskatāms, ka Sociālais dienests ir pieņēmis personai labvēlīgu lēmumu, ja 30 darbdienu laikā iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā ir ieskaitīts pabalsts.

Tā kā minētais pabalsts līdz novadu apvienošanai jau ir ticis piešķirts Preiļu novada iedzīvotājiem, visu līdz šīm pabalstu saņēmušo personu dati tiks aktualizēti. Aizkalnes, Pelēču, Preiļu un Saunas pagastu, kā arī Preiļu pilsētas iedzīvotājus klātienē aicinām vērsties tikai tad, ja ir mainīts norēķinu konts, invaliditātes grupa šogad piešķirta pirmo reizi vai ir vēlme saņemt pabalstu uz norēķinu kontu, ja aizvadītajos gados pabalsts saņemts kasē.

Ja persona izvēlējusies saņemt pabalstu skaidrā naudā, piešķirtais pabalsts kasē ir jāizņem līdz 2023. gada 31. janvārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Preiļos pabalstu varēs saņemt 16., 19., 20., 21. un 22. decembrī, kā arī 2023. gada janvārī (datumi tiks precizēti). Par pabalsta izmaksu pagastu pārvaldēs aicinām sazināties ar sociālā darba speciālistiem novada pagastos.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2022.