Turpinās darbi projektā “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”

08.12.2022.

Preiļu novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” realizāciju, ar mērķi atjaunot Preiļu muižas kompleksa objekta – Preiļu pils pirmo stāvu (419,55 m2 platībā), piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Atgādinām, ka projektā paredzēti pils pirmā stāva atjaunošanas darbi, ārējo inženiertīklu izbūve un pils pieslēgšana pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmai, elektropieslēguma un elektronisko sakaru tīklu pieslēguma izveide, kā arī pils fasādes krāsošana un apkārtējās teritorijas labiekārtošana, tajā skaitā grantētu celiņu un teritorijas apgaismojuma izbūve.

Šoruden laika apstākļi bija labvēlīgi, ļaujot pabeigt Preiļu pils fasādes krāsošanas darbus, kā arī pils teritorijas labiekārtošanas darbus –  ap pils ēku esošā laukuma un celiņu izbūvi. Turpinās darbs pie āra apgaismojuma ierīkošanas, savukārt uz pavasari atlikts darbs pie teritorijas apzaļumošanas un labiekārtošanas elementu uzstādīšanas.

Pašlaik notiek aktīvs darbs pils iekšpusē – starpsienu izbūve, grīdu betonēšana un flīzēšanas darbi, sanitārā aprīkojuma ierīkošana un gaismas ķermeņu uzstādīšana telpās. Atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja norādītajam, veikta pils pārseguma paneļu slogošana jeb nestspējas pārbaude.

Tā kā projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju tūrisma un kulinārās uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai, kas atbilst Preiļu novada attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai, par rekonstruējamo telpu izmantojuma mērķi tika izvēlēts – piemērot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Telpas pēc darbu pabeigšanas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam. Paralēli būvdarbiem pašvaldības speciālisti gatavo dokumentāciju, kas nepieciešama izsoles organizēšanai. Ir saņemts nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas novērtējums telpām, kas ir pamats telpu nomas izsoles noteikumu sagatavošanai. Plānots izsoles noteikumus izskatīt 2022. gada decembra novada domes sēdē un pēc tam, atbilstoši tiem, organizēt izsoli. Aicinām visus interesentus sekot informācijai par izsoli pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.

Ir veikts darbs arī pie projekta “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” grozījumiem. Tie ir sagatavoti un iesniegti Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Projekta grozījumi paredz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzekļu palielināšanu. Pašreiz projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” kopējais finansējums ir 949 723,12 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi 868 712,89 EUR, ERAF finansējums 300 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 15 882,35 EUR, pašvaldības finansējums 456 553,75 EUR, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 EUR.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 20.12.2022.