Noslēdzies projekts jaunatnes jomā “ČETRI stūri!”

25.11.2022.

Projekta mērķis: atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp veicināt digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu, izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Projekta īstenošanas periods: no 01.04.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta ietvaros tika atbalstīta jaunatnes politikas attīstība vietējā līmenī, veicināta kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas pilnveide Preiļu novada pašvaldībā, veicināta mobilā darba ar jaunatni attīstība. Projekta ietvaros notika jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšana, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un veicināta starpinstitūciju sadarbība. Veicināta jauniešu līdzdalība, stiprinātas viņu zināšanas, piederības sajūta pašvaldībai.  Kopumā aktivitātēs tika iesaistīti vairāk nekā 250 tiešās mērķa grupas jaunieši (13-15 gadi), vairāk nekā 80 citi Preiļu novada iedzīvotāji un vismaz un divi pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti.

Galvenās īstenotās projekta aktivitātes un sasniegtās tiešās mērķa grupas:

  1. Projekta darba grupas tikšanās – Preiļu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu sadarbība,
  2. Neformālās izglītības aktivitātes, apmācības skolu pašpārvalžu pārstāvjiem,
  3. Preiļu novada pašvaldības Jauniešu domes izveides apmācības,
  4. Sešas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes mobilā darba ietvaros – dažādos pagastos,
  5. Diskusija/forums “Kafija ar politiķiem”.

PROJEKTS ĪSTENOTS Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam KONKURSA “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Jauniešu centra “Četri” vadītāja,
projekta “ČETRI stūri” vadītāja
Sintija Ančeva

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2022.