1. novembrī sākās mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

01.11.2022.

Saistībā ar Valsts izglītības satura centra 2022. gada 24. augusta rīkojumu Nr.25.1.-04/43 ,,Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2022./2023.mācību gadā”, 1. novembrī sākās olimpiāžu laiks. Preiļu novada Izglītības pārvalde organizē valsts olimpiāžu 2. posmu (Preiļu novada).

Šajā mācību gadā notiks 16 olimpiādes, bet skolēniem būs iespēja piedalīties arī dažādās atklātajās olimpiādēs un novada mācību priekšmetu skolotāju ierosinātajās, kā arī Latvijas skolēnu 45. Zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

1. novembrī Preiļu 2. vidusskolā noritēja latviešu valodas valsts 39. olimpiāde 7. un 8. klasēm (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu). 3. novembrī tiek organizēta angļu valodas valsts 52. olimpiāde 10.-12. klasēm tiešsaistē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, kurā pieteikuši dalību 29 izglītojamie. 30. novembrī tiksimies bioloģijas valsts 45. olimpiādē 9.-12. klasēm.

Decembra mēnesī plānotas 3 olimpiādes: 1. decembrī – filozofijas valsts 9. olimpiāde 11.-12. klasēm, 5. decembrī – vācu valodas valsts 53. olimpiāde 10.-12. klasēm, 9. decembrī – vēstures valsts 29. olimpiāde 9.un 10.-12. klasēm.

2023. gada janvāris sāksies ar 4 olimpiādēm Preiļu novadā: 12. janvārī – valsts 64. olimpiāde ķīmijā 9.-12. klasēm, 16. janvārī – informātikas (programmēšanas) valsts 36. olimpiāde 8.-12. klašu izglītojamiem, 20. janvārī – valsts 73. olimpiāde fizikā 9.-12. klasēm, 23. janvārī – valsts 24. olimpiāde ekonomikā 10.-12. klasēm. Februārī novada skolēni piedalīsies 4 olimpiādēs: 1. februārī – valsts 49. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12. klasēm, 3. februārī – matemātikas olimpiādē 9.-12. klasēm, 7. februārī – ģeogrāfijas valsts 40. olimpiādē 10.-12. klasēm, 9. februārī – valsts 49. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klasēm. 10. martā notiks olimpiāde matemātikā 5.-8. klasēm un 12. aprīlī – vācu valodas olimpiāde 8. klasēm. Tāpat 10. martā skolēniem iespēja piedalīties Latgales reģiona ZPD konferencē.

Iepriekš nosauktās olimpiādes notiek tiešsaistē – tīmekļa vietnē, izņemot matemātikas, vācu valodas un latviešu valodas (mazākumtautību programmās), kurās skolēni uzdevumus izpilda uz papīra lapām klātienē.

2. posma (novada) valsts olimpiādēm uzdevumi tiek saņemti no Valsts izglītības satura centra.

Otrā posma dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē valsts olimpiādes rīcības komisija, kas uzaicina 3. posma (valsts līmeņa) dalībniekus.

Lai izdodas skolēniem apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas! Lai veiksmīga un rezultatīva piedalīšanās 2022./2023.mācību gada priekšmetu olimpiādēs!

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Izglītības pārvaldes
izglītības darba speciāliste Evelīna Visocka

Atbildīgā par olimpiāžu organizēšanu Preiļu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Evelīna Visocka dodas uz pirmo olimpiādi
Latviešu valodas olimpiāde 7. un 8. klasēm (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)
Pēdējās izmaiņas: 01.11.2022.