Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas  jaunatnes lietu speciālista amata vietu

01.11.2022.

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas  jaunatnes lietu speciālista (profesijas kods 2422 27) amata vietu

 Nodarbinātības veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.

Vakanto vietu skaits: 1

Darba laika veids: normālais darba laiks.

Atalgojums (bruto):  EUR 1100,00 (pārbaudes laikā EUR 880,00).

Galvenie amata pienākumi:

 • Jauniešu iniciatīvu atbalstīšana un veicināšana, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.
 • Jauniešu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā nodrošināšana.
 • Dalība plānošanas dokumentu, kas saistīti ar jaunatnes un ģimenes politikas jomas attīstību Preiļu novadā, izstrādē un ieviešanā.
 • Jaunatnes politikas īstenošana pašvaldībā, t.sk. Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības plāna īstenošana (sadarbībā ar partneriem), uzraudzība un aktualizācija.
 • Preiļu novada pašvaldības Jauniešu centru, NVO, uzņēmējdarbības speciālista, Kultūras un tūrisma pārvaldes, Izglītības pārvaldes un citu pašvaldības iestāžu un daļu sadarbības koordinēšana, jaunatnes politikas jautājumu risināšanā. Sadarbības veicināšana ar iniciatīvu grupām, vietējām kopienām, Latgales plānošanas reģionu, kā arī ar augstskolām, fiziskām un juridiskām personām, starptautiskajiem sadarbības partneriem.
 • Novada statistikas un monitoringa datu apkopošana jomas ietvaros. Analītisko materiālu apstrāde un prezentāciju sagatavošana. Informatīvo materiālu un preses relīžu sagatavošana informēšanai par aktualitātēm jaunatnes un ģimeņu politikas jomā Preiļu novadā.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā, pedagoģijā vai psiholoģijā.
 • Profesionālā darba pieredze attiecīgajā jomā ne mazāk kā 1 gads.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu  zināšanas.
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, labas iemaņas darbā ar datoru un prasme pārvaldīt sociālo tīklu kontus.
 • Projektu vadības zināšanas.
 • Vēlama prasme strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.

Piedāvājam:

 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.
 • Radošu, aizraujošu un atbildīgu darbu.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Konkursa nolikums (PDF)

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 15. novembra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 22443812.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1., 2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2022.