Aktualitātes par Preiļu novada domes oktobra sēdē pieņemtajiem lēmumiem

31.10.2022.

Š.g. 27. oktobrī notika kārtējā domes sēde. Darba kārtībā bija 29 jautājumi un 2 papildjautājumi – gan dažādu noteikumu, kārtību izskatīšana, gan jautājumi par nekustamo īpašumu, īres līgumiem un arī par izmaiņām pašvaldības amatu sarakstos. Zemāk aicinām iepazīties ar dažiem būtiskiem lēmumiem, kas skatīti sēdē.

Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā

Latvijas Republikas Saeima 2022. gada 8. septembrī galīgajā lasījumā ir pieņēmusi jaunu  Pašvaldību likumu, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Tā 78. pants nosaka pašvaldībā izveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku darbību, iespējamo korupcijas un interešu konflikta izveidošanās risku novēršanu u.c. labas pārvaldības funkcijas. Tāpat ar jauno gadu paredzēti grozījumi Iekšējā audita likumā, tādēļ rodas nepieciešamība Preiļu novada pašvaldībā veikt izmaiņas amatu sarakstā, tajā izveidojot un iekļaujot jaunu amata vietu – Iekšējais auditors.

Savukārt, Jaunatnes likumā ir punkts, kas paredz, ka pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistu. Lai nodrošinātu Jaunatnes politikas īstenošanu pašvaldībā, t.sk. Preiļu novada Jaunatnes politikas attīstības plāna īstenošanu (sadarbībā ar partneriem), uzraudzību un aktualizāciju, kā arī sadarbības veicināšanai ar iniciatīvu grupām, vietējām kopienām, Latgales plānošanas reģionu, augstskolām, fiziskām un juridiskām personām un starptautiskajiem sadarbības partneriem, pieņemts lēmums no esošā amata vienību saraksta izslēgt līdz šim neaizpildīto amatu “Sabiedrisko attiecību speciālists (asistents)”, tā vietā iekļaujot Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā Jaunatnes lietu speciālista amata vietu. Konkurss uz vakanto amata vietu tiks izsludināts 1. novembrī.

Par izmaiņām Labklājības pārvaldes amatu sarakstā

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem arvien biežāk saskaras ar personām un ģimenēm, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas, kā rezultātā tās potenciāli kļūst par augsta sociālā riska ģimenēm, kurās bērnu attīstībai ir nelabvēlīgi apstākļi. Ģimenes asistenta piesaiste konkrētām ģimenēm veicinātu savlaicīgu un preventīvu darbu sociālo prasmju apguvē, kas ilgtermiņā mazinātu varbūtību šādām ģimenēm nonākt bērnu tiesību aizsardzību uzraugošo institūciju redzeslokā. Tādēļ sēdē pieņemts lēmums ar š. g. 1. novembri izveidot jaunu amata vienību Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta Sociālā atbalsta un sociālo pakalpojumu nodaļā – ģimenes asistents (profesijas kods 5162 04). Preiļu novada Labklājības pārvalde drīzumā sniegs detalizētāku informāciju, lai uzrunātu atsaukties potenciālos ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzējus, kuri būtu gatavi apgūt speciālu apmācību programmu un turpmāk profesionāli darboties šajā jomā.

Par Pašvaldības policijas autotransporta iegādi

Pēc Pašvaldības policijas priekšnieka sniegtās informācijas konstatēts, ka tās rīcībā ir autotransports, kas iegādāts 2008. gadā un ik gadu tā remontam tiek tērēti lieli finanšu apjomi, kā arī nepieciešami papildus līdzekļi, lai aprīkotu dienesta autotransportu atbilstoši likumdošanas izmaiņu prasībām. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Preiļu novada teritorija paplašinājās un līdz ar to arī policijai paplašinājās teritorija, kurā nepieciešams uzturēt sabiedrisko kārtību. Lai nodrošinātu Pašvaldības policijai darbam nepieciešamā transporta pieejamību un veiktu ieguldījumu, kas sniegtu pienesumu ilgtermiņā, deputāti lēma līzingā iegādāties vieglo autotransportu – izolatora tipa M1 klasē (trafarētu un aprīkotu).

Skatīti saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”

Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs, noteiktu atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu un veicinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā novērstu atkritumu rašanās cēloņus, izskatīšanai domē virzīts noteikumu projekts “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā”. Noteikumos definēta gan apsaimniekošanas, gan norēķinu kārtība, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas prasības. Deputāti saistošos noteikumus ir apstiprinājuši, pašlaik tie ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai. Noteikumi spēkā stāsies pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2022.