Realizēts projekts “Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras objektu izveide saskaņā ar Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu”

27.10.2022.

Preiļu novada pašvaldība realizējusi Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas apstiprināto projektu Nr. 1-08/22/2021 “Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras objektu izveide saskaņā ar Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu”.

Projekta īstermiņa mērķis: saglabāt Dabas lieguma “Jašas–Bicānu ezers” teritorijā esošās aizsargājamās sugas un biotopus vismaz to pašreizējā platībā; infrastruktūras bāzes paplašināšana un atjaunošana, nodrošinot videi draudzīgu atpūtu un brīvā laika pavadīšanu Geļenovas parkā, lai mazinātu cilvēku plūsmu citās ezera piekļuves vietās un veidotu vienu centralizētu atpūtas vietu.

Projekta ilgtermiņa mērķis: saglabāt Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers” dabas vērtības, aizsargājot to ainavisko struktūru, kā arī sugu un biotopu daudzveidību, līdzsvarojot dabas aizsardzības un sociālekonomiskās intereses.

Projekta ietvaros Preiļu novada Rušonas pagasta Gelenovas parkā Bicānu ezera pludmalē atjaunota esošā infrastruktūra: pagarināta laivu piestātne līdz 23 m, labiekārtota teritorija, atjaunots piebraucamis ceļš un stāvlaukums, uzstādīti labiekārtojuma elementi – informācijas stends, velonovietne, koka letes zivju mērīšanai, kā arī ierīkota nojume mobilajai WC un atkritumu konteineram.

Papildu esošās infrastruktūras atjaunošanai tika izbūvēta jauna laivu ielaišanas vieta (slips), kas turpmāk atvieglos makšķernieku piekļuvi Bicānu ezeram. Visas darbības projekta ietvaros tika veiktas saskaņā ar Dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Jašas-Bicānu ezers”. Īstenojot šo projektu tiek veicināta Bicānu ezera apsaimniekošanas attīstība Preiļu novadā, nodrošināta publisko ūdeņu vides pieejamība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ekosistēmu aizsardzība.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 53 562,35, no kurām EUR 30 000,00 ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums, EUR 23 562,35 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Iepirkuma procedūru rezultātā tika slēgts būvdarbu līgums ar SIA “Zeļļi Z”, savukārt pontona laipu piegādāja SIA “Ponton.LV”. Būvuzraudzību objektā veica SIA “Marčuks”.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa


Pēdējās izmaiņas: 27.10.2022.