27. oktobra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

24.10.2022.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE
2022. gada 27. oktobrī plkst. 10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu apstiprināšanu, stājoties spēkā jaunajam amatu katalogam.
 2. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā.
 3. Par amata vienības izveidi Preiļu novada Labklājības pārvaldē.
 4. Par pašvaldības noteikumu “Reprezentācijas materiālu iegādes un aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 5. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
 6. Par Pašvaldības policijas autotransporta iegādi.
 7. Par aizņēmumu objektam  “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas būvdarbu pabeigšana”.
 8. Par parādu dzēšanu.
 9. Par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jaudzemu ielā 2-3, Aglonā pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
 11. Par atsavināšanas objekta “Rūķi” Preiļu pagastā zemes vienības platības precizēšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Rušonas pagasts, Preiļu novads nodošanu atsavināšanai.
 13. Par kustamās mantas izsoli.
 14. Par izsoļu rezultātiem.
 15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 16. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 17. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
 18. Par pašvaldības dzīvokļa statusa maiņu un sociālās dzīvojamās platības maiņu.
 19. Par uzņemšanu rindā un dzīvojamās platības piešķiršanu.
 20. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
 21. Par dzīvokļa īres līguma laušanu.
 22. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/36 „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” precizēšanu.
 23. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”.
 24. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu.
 25. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību “Ģimenes palīdzības centrs – Ligzda”.
 26. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
 27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai  Preiļu novadā.
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
 29. Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

Darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2022.