Labiekārtota Orīšu kapsēta

05.10.2022.

Piedaloties Viduslatgales pārnovadu fonda izsludinātajā konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022”Saunas pagasta Smelteros tika realizēts projekts „Orīšu kapsētas labiekārtošana”. Projektu atbalstīja Preiļu novada pašvaldība. Lai labiekārtotu Saunas pagasta Orīšu kapsētu, tika izveidota iniciatīvas grupa “Orīši”.

Tā kā Orīšu kapsēta nebija labiekārtota vairāk kā 35 gadus, kapsētas žogs savu laiku jau bija nokalpojis, tas bija novecojis gan fiziski, gan estētiski. Metāla stieples bija sarūsējušas, deformējušās un vietām vispār to nebija. Kapsētā bija iespēja iekļūt dzīvniekiem, kas postīja stādījumus un kapu kopiņas.

Projekta ietvaros iniciatīvas grupa demontēja daļu vecā žoga, sakopa koku vainagus, izzāģēja krūmus un bīstamos kokus, kā arī pārkrāsoja gan koka, gan metāla vārtus un kapličas durvis.

Realizējot projektu, tika veikti ieguldījumi Preiļu novada Saunas pagasta vides infrastruktūras sakārtošanā, tādejādi veicinot lauku iedzīvotāju iesaisti sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšanā, un veicinot cieņas apliecinājumu mirušajiem Saunas pagasta iedzīvotājiem.

Projekta rezultātā tika labiekārtota vide Saunas pagastā, atjaunojot pusi (134m) no kopējā (268m) kapsētas žoga garuma, pārkrāsoti ieejas vārti, kapličas durvis, sakopta kapsētas teritorija, kā arī tika veicināta kapsētas piederīgo savstarpējā komunikācija un brīvprātīgais darbs veicamo darbu izpildē. Projekta rezultātā padarītais darbs ir liels solis kapsētas saglabāšanā, labiekārtojot, saglabājot un pilnveidojot mūsu pusei raksturīgās kapsētu tradīcijas un sakrālo mantojumu. Paveiktais darbs vietējiem iedzīvotājiem un Preiļu novadam kopumā, nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tā pieejamību ikdienā.

Strādājot pie projekta, tika izteikts priekšlikums atjaunot arī kapliču. Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, viņu ziedojumiem, finansiālajam atbalstam, kapliča ieguva jaunu vizuālo skatu. Tika nomainīts jumts, ielikti jauni logi. Par šiem paveiktajiem darbiem paldies SIA „Labi jumti”. Paldies ikkatram, kurš atbalstīja finansiāli vai palīdzēja ar brīvprātīgo darbu! Izvērtējot padarīto, redzam, ka darāmā vēl daudz. Jaunu žogu gaida arī kapsētas otrā puse, jāierīko ūdens ņemšanas vieta, ir jāsakārto atkritumu savākšanas laukums.

Sakām paldies visiem iniciatīvas grupas aktīvistiem, jo īpaši, Andrim Kessam, Anatolijam Anspokam, Kārlim Vilcānam, Aivaram Strodam, Voldemāram Madalānam un Saunas pagasta pārvaldei par sniegto atbalstu un līdzfinansējumu. Īpašs paldies Saunas pagasta pārvaldes vadītājai Mārai Pudnikai par ieinteresētību, atbalstu projekta realizācijas gaitā!

Klāt rudens, kad kapu kopiņas klāj raibās koku lapas, savas korekcijas ievieš lietus un vējš, notraucot arī kādu zaru. Drīz arī Dvēseļu dienas, kad kapsētās iemirdzēsies svecītes tuvinieku piemiņai Svecīšu vakaros. Bet pirms tam aicinu ikvienu, iespēju robežās, piedalīties Orīšu kapsētas sakopšanā.

Iniciatīvas grupas “Orīši”vadītāja
Valentīna Madalāne


Pēdējās izmaiņas: 05.10.2022.