Vokālais ansamblis “Virši” svin 20 gadu jubileju

04.10.2022.

Rudenīgā gaisotnē un krāšņu ziedu ielokā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē nosvinēta Preiļu novada Kultūras centra vokālā ansambļa “Virši” 20 gadu jubileja. Ražens un rosīgs ir bijis ansambļa darbības laiks – mēģinājumi, koncerti, piedalīšanās skatēs, festivālos un koncertturnejās ir bagātinājušas mūsu dziedošās dvēseles, apgūts arī plašs dziesmu repertuārs. Īpašs paldies dziedāšanas skolotājam Staņislavam Kļavinskim, kurš kolektīvam sakomponējis vairākas skaistas dziesmas. Nu jau komponists devies aizsaulē pieklājīgā  vecumā.

Jubilejas pēcpusdienu ievadīja Preiļu novada Kultūras centra vadītāja vietniece Silvija Kurtiņa, koncerta sākumā tika nodziedāta Ulda Stabulnieka dziesma “Tik un tā”, jo tā bija pirmā dziesma, ar kuru ansamblis uzsāka savu koncertdarbību. Tāpat izskanēja S. Kļavinska sacerētā dziesma ar Arnolda Auziņa vārdiem “Mātei Latvijai”. Sirsnīgiem aplausiem skanot, nodziedātas tika arī tautas dziesmu apdares un citu komponistu dziesmas.

Patīkami, ka kolektīvam ir daudz draugu un apsveicēju.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns pasniedza kolektīvam (visus šos gadus ansambli vada Santa Karina Oša) novada Pateicības rakstu, skaistu puķu pušķi, novēlot labu veselību un dziedāt vēl ilgus gadus un priecēt klausītājus. Vēlot labus vārdus, Preiļu novada Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis par aktīvu un ilggadēju dalību ansamblī pasniedza Pateicības rakstus gan esošajiem, gan bijušajiem dziedātājiem. Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška pateicās par sirds siltumu, dāsnumu un sabiedrisko aktivitāti, mudināja arī turpmāk darboties tikpat aktīvi un pasniedza visiem dziedātājiem dāvanas un ziedus. Visiem senioriem novēlēja stipru veselību, dzīvesprieku, kustību prieku un vienmēr saglabāt optimismu!

Ar mīļiem vārdiem, dāvanām un muzikālu sveicienu jubilārus godināja Riebiņu KC  vokālais ansamblis “Varavīksne”, Vārkavas KC ansamblis “Melodīvas”, “Večerinkas muzikanti” no Vārkavas, pārstāvji no deju kolektīva “Brūklenājs”, biedrība “Mūsmājas”. Vokālais ansamblis “Ķalinuška” ierasties nevarēja, bet atsūtīja savu apsveikumu un ziedus. Liels paldies visiem par veltīto uzmanību! Pateicības vārdi izteikti Janīnai Eidukai. Viņa atcerējās laiku, kad kolektīvs tika dibināts un kāds bijis pirmais kolektīva darbības posms.

Ziedi, uzmanības apliecinājumi, sarūpētais mielasta galds pildīja klātesošo sirdis ar prieku un apņemšanos strādāt arī turpmāk, kaut gadi iet un iet…

Vokālā  ansambļa “Virši ”
dalībniece Marija Volkova

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2022.