29. septembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

26.09.2022.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2022. gada 29. septembrī plkst. 10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:

1. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.2022/6 “Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā.
3. Par grozījumu veikšanu Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas darbinieku amatu sarakstā.
4. Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Preiļu pilsētā” projekta pieteikuma sagatavošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
5. Par projekta „Aglonas nūjošanas – slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā” būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Sabiedriskais centrs “Līči”” projektam “Mentālās, garīgās un fiziskās veselības uzlabošana caur elpu un kustību”.
7. Par grozījumiem 2022. gada 29. augusta nomas līguma Nr.4-25/2022/151 apmaksas kārtībā.
8. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumiem.
9. Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā.
10. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Vecvārkavas katlu mājā.
11. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
13. Par pirkuma līgumu slēgšanu.
14. Par priekšlikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
15. Par atļaujas sniegšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” veikt tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta.
16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
17. Par izsoles rezultātiem.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:

18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
19. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
20. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
21. Par uzņemšanu rindā un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
23. Par dzīvokļa īres līguma laušanu.
24. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
25. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā (protokols Nr. 18.; 42.§) Par dibinātāja pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs.
26. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
27. Par Preiļu novada Salas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
28. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Aglonas vidusskolas nolikumā.
29. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Riebiņu vidusskolas nolikumā.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:

30. Par Lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu.
31. Par ielas nosaukuma maiņu.
32. Par nomas zemes vienības nodošanu apakšnomā.
33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Domes priekšsēdētājs                                                                              Ārijs Vucāns

Darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2022.