Ekspluatācijā nodots objekts “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 13 “Kastīre – Gelenova – Šaures” km 4.820 – 6.470 pārbūve”

19.09.2022.

Darbi veikti laika posmā no 2021. gada 28. aprīļa līdz 2022. gada 22. jūlijam.

Ceļa pārbūve ļaus daļēji nodrošināt ērtāku piekļūšanu gar ceļu esošajiem zemes īpašniekiem, lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām un tūrisma izmantojamajām teritorijām, kā arī samazinās Preiļu novada pašvaldības regulāros ieguldījumus ikdienas ceļu uzturēšanai.

Visā ceļa garumā izbūvēts dubultās virsmas segums ar brauktuves platumu 4,5m ar kritumu 2,5% un 0,5m platām nomalēm abās ceļa pusēs. Pieslēgums pie vietējā autoceļa V744 Kastīre – Kategrade – Jaunaglona – Kapiņi izbūvēts no dolomīta šķembu maisījuma 12m garumā no autoceļa V744 ceļa ass ar 5,5m platu kritumu 2,5%.

Projekta ietvaros ir sakārtota ūdens atvades sistēma ceļa piegulošajās teritorijās, tādejādi būvniecības rezultātā nepasliktinot hidroģeoloģiskos apstākļus ne ceļa piegulošajā teritorijā, ne arī robežojošajos privātīpašumu teritorijās. Darba gaitā veikta ceļa sāngrāvju rakšana,  ieguldītas jaunas caurtekas, tādejādi sakārtojot vienotu ūdens novades sistēmu no ceļa segas konstrukcijas.

Kopējās būvniecības izmaksas ir EUR 257 038,58. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem būvdarbus veica SIA “Krustpils”, autoruzraudzību veica SIA “KEM” un būvuzraudzību – SIA “Semita”. Šis ir viens no pašvaldības investīciju projektiem, kam piešķirts valsts aizdevums 85% apmērā no finansējuma Covid -19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

Pašvaldības speciālisti pateicas vietējiem iedzīvotājiem un zemju īpašniekiem par sadarbību, īstenojot šo ceļa pārbūves projektu!

Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2022.