Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Jauniešu centra “Četri” vadītāja (profesijas kods 2422 27) amatam

15.09.2022.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 990,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt jauniešu centra “Četri” administratīvo darbu, pārzināt ar nozari saistīto normatīvo bāzi;
 • plānot un realizēt jaunatnes politiku Preiļu novadā;
 • nodrošināt jauniešu centra “Četri” darbības stratēģijas izstrādi;
 • sagatavot, īstenot, koordinēt projektus un programmas jaunatnes politikas jomā;
 • sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā;
 • īstenot un koordinēt jauniešu neformālās izglītības, informatīvus, izglītojošus, brīvā laika pasākumus un programmas;
 • sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība sociālo zinātņu vai izglītības jomā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu;
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu.
Sakārtotu darba vidi.
Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

Konkursa nolikums (PDF)

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: ktp@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 30. septembrim plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: 28001177.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2022.