Aktualitātes par Preiļu novada domes augusta sēdē pieņemtajiem lēmumiem

02.09.2022.

Š.g. 30. augustā notika kārtējā domes sēde. Par dažiem pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, kuriem nepieciešams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saskaņojums, piemēram, “Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” u.c., informēsim un skaidrosim pēc apstiprinājuma saņemšanas, bet zemāk aicinām iepazīties ar citiem būtiskiem lēmumiem, kas skatīti sēdē.

Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs īstenotajās interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās

Dome augusta kārtējā sēdē lēmusi no 2022. gada 1. septembra atjaunot ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus Preiļu novada izglītības iestādēs, kas īsteno interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas: Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās; Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās; Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās. Aglonas bazilikas Kora skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Pagājušā gada rudenī, saistībā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, dome bija lēmusi atcelt vecāku līdzmaksājumus šajās interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās.

PII “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumenti iesniegti VARAM

1. septembrī Preiļu novada pašvaldība, pamatojoties uz domes sēdē pieņemto lēmumu, ir iesniegusi Valsts reģionālās un attīstības lietu ministrijā investīciju projekta pieteikumu “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi” atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

Investīciju projekta ietvaros plānots sakārtot PII “Pasaciņa” teritoriju pie ēkas Celtnieku ielā 10A, Preiļi, izveidojot modernas rotaļu zonas  ar drošu, atbilstoši sertificētu aprīkojumu – karuseļiem, šūpolēm, rotaļu kompleksiem u.c. Projektā plānotie darbi: Esošo rotaļu elementu demontāža; Trīs rotaļu zonu izveide atbilstoši vecuma posmiem 1-3 g; 4-5 g; 6-7 g; Sporta laukuma izveide; Nojumes atjaunošana, bērnu ratiņu, ragavu un velosipēdu novietošanai; Kanalizācijas akas pārnešana ārpus 4-5 gadu rotaļu zonas; Teritorijas apzaļumošana; Energoefektīvo gaismekļu uzstādīšana (9 balsti) atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma prasībām. Investīciju projekta kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 352941,08 EUR un ar šo projekta pieteikumu pašvaldība vēlas piesaistīt valsts aizdevumu 300 000 EUR apmērā.

Dome piešķīrusi papildu līdzekļus skolēnu ēdināšanas izmaksu pieauguma segšanai

Saistībā ar pārtikas produktu cenu pieauguma  un energoresursu cenu kāpumu, dome lēmusi palielināt  par 20 % 2022. gada 27. janvāra domes sēdē apstiprinātās pārtikas produktu izmaksas par ēdienreižu sagatavošanu – vispārizglītojošo un pirmskolas audzēkņu ēdināšanai. Līdz ar to, neskatoties uz izmaksu sadārdzinājumu, līdz šī gada 30. novembrim pašvaldība nodrošinās skolēnus ar brīvpusdienām kā līdz šim.

Tāpat dome lēmusi par papildu līdzekļu piešķiršanu arī Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas skolēnu ēdināšanas izmaksu pieauguma segšanai, paaugstinot  vienas porcijas izcenojumus par 50% no EUR 1,17 uz EUR 1,76 (bez PVN) pēc ēdinātāja SIA “Bezdelīga -3” iesnieguma izejvielu un energoresursu sadārdzinājuma dēļ.

Apstiprināti noteikumi par pašvaldības iestāžu darbinieku darbu izpildes novērtēšanas kārtību

Apstiprināto noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas kārtību” mērķis ir: novērtēt darbinieka darba izpildi, pienākumu veikšanas kvalitāti un profesionālo kvalifikāciju; noteikt uz rezultātu sasniegšanu vērstus darbinieka individuālos mērķus un uzdevumus, kas atbilst pašvaldības un institūcijas mērķiem; noteikt darbinieka mācību un attīstības vajadzības, lai uzlabotu un sekmētu viņa darbību Pašvaldības mērķu sasniegšanā un funkciju izpildē;  identificēt nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā; identificēt ar darbinieka atbildības jomu saistītos risināmos jautājumus; nodrošināt atgriezenisko saiti starp vadītājiem un darbiniekiem.  Darbinieku darba izpildes novērtēšanu pašvaldība uzskata par pamatu katra darbinieka ieguldījuma izvērtēšanai Preiļu novada pašvaldības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanā un struktūrvienībai noteikto uzdevumu izpildē. Darbinieka novērtēšanas rezultātā tiek noteikts atvaļinājuma pabalsts, darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas un apmācību vajadzības, lēmums par darbinieka neatbilstību ieņemamajam amatam un lēmums par darbinieka iecelšanu vai pārcelšanu citā amatā (darbā).

Apstiprināts pašvaldības nolikums “Par tirdzniecību pašvaldības teritorijā rīkotajos publiskajos pasākumos vai svētkos”

Apstiprinātais nolikums nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība vai tās dibinātā iestāde organizē tirdzniecību, t.sk. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pašvaldības teritorijā rīkotajos publiskajos pasākumos un svētkos Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Nolikumā iekļauti punkti par pieteikšanās kārtību, pretendentiem izvirzāmajām prasībām, pretendentu atlasi un atļaujas saņemšanas kārtību un nosacījumiem. Pašvaldības nolikums skatāms ŠEIT. 

Atcelta tirdzniecības nodeva gadatirgos Preiļu novadā reģistrētiem uzņēmumiem

Dome grozījusi pašvaldības nolikumā  “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu” vairākus būtiskus punktus.  Gadatirgus dalībniekiem, kuru deklarētā dzīves vieta, juridiskā adrese vai saimnieciskā darbība reģistrēta Preiļu novadā līdzšinējo 10 EUR vietā turpmāk vairs nebūs dalības maksas.  Tāpat veiktas izmaiņas par papildu maksas piešķiršanu par elektroenerģijas izmantošanu:  atbilstoši iekārtu jaudai, ar patēriņu līdz 1 kW – 5 EUR, ar patēriņu līdz  līdz 2 kW – 10 EUR, ar patēriņu līdz 3 kW – 15 EUR.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā izveidota jauna amata vienība – Vecākais eksperts sadarbībā ar NVO ar likmi 0.5 slodze

Dome apstiprinājusi lēmumu Attīstības, investīciju un inženiertehniskajā daļā samazināt amata “Projektu vadītājs” vietu skaitu no 9 uz 8,5 un Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā papildināt ar 1 (vienu) amata vietu ar likmi 0.5 – Vecākais eksperts sadarbībā ar NVO.

Līdz ar to, no 1. septembra Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā darbu uzsāk Vecākais eksperts  sadarbībā ar NVO. Amata mērķis ir sabiedrības pilsoniskās aktivitātes veicināšana un finanšu piesaiste novada attīstībai. Galvenie pienākumi saistīti ar nevalstisko organizāciju sektora attīstības jautājumiem, t.sk. finansējuma piesaistes iespējām, lai veicinātu NVO un pašvaldības sadarbību un izaugsmi, konsultāciju sniegšanu (par NVO dibināšanu vai likvidēšanu, juridiskās un grāmatvedības konsultācijas u.c.).

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 02.09.2022.