Preiļu novada domes kārtējās sēdes (30.08.2022.) darba kārtība

25.08.2022.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE
2022.gada 30.augustā plkst. 10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas kārtību” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem “Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumos”.
3. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas”.
4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā.
5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu.
6. Par projekta “Bērnudārza “Pasaciņa” rotaļu laukumu būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbi” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.
7. Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs īstenotajās interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās.
8. Par investīciju projekta būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
9. Par atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” īstenošanai.
10. Par papildus finansējuma piešķiršanu vienlaidus asfalta seguma remontam servitūta ceļam ar kadastra Nr.76010040701.
11. Par Preiļu novada domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmuma “Par pirkuma līguma noslēgšanu” (protokols Nr.14, 11.§) precizēšanu.
12. Par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu.
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
15. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
16. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa izsoli.
17. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu.
18. Par iesnieguma izskatīšanu.
19. Par līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Preiļu saimnieks” par pašvaldības nekustamā īpašuma sakopšanu un apauguma noņemšanu.
20. Par skolēnu ēdināšanas maksas paaugstināšanu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
23. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa.
24. Par īres līguma laušanu.
25. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību(apmaiņai).
26. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un valsts mērķdotācijas sadali” apstiprināšanu.
27. Par Vārkavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
28. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģijas 2022.-2026. gadam apstiprināšanu.
29. Par Preiļu novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas apstiprināšanu.
Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
30. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu.
31. Par Preiļu novada pašvaldības nolikuma “Par tirdzniecību pašvaldības teritorijā rīkotajos publiskajos pasākumos vai svētkos” apstiprināšanu.
32. Par Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.2022/34 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” precizēšanu.
33. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu”.
34. Par Preiļu novada domes 2022.gada 24.februāra sēdes lēmuma, protokols Nr.6, §44.4 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Grāvmalas” sadalei Vārkavas pagastā” precizēšanu.
35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu novadā.
36. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Aglonas bazilikas draudzi.
37. Par lokālplānojuma zemes vienībai īpašumā “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi apstiprināšanu un Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Zemes vienības īpašuma “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu.
38. Par Preiļu novada ilgtspējīgas stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu
39. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam apstiprināšanu.
40. Par komisijas izveidošanu.
41. Par nomas līguma noslēgšanu.
42. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
43. Par zemes iznomāšanu.
44. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
45. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Rušona ezerā 2022.gadam iedalīšanu.

 

Domes sēdes darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2022.