Ar Zivju fonda atbalstu ir papildināta Preiļu pašvaldības policijas materiāltehniskā bāze

05.08.2022.

Ar  Valsts Zivju fonda atbalstu 2022. gada jūlijā ir realizēts projekts “Materiāltehniskās bāzes papildināšana zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildes nodrošināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs” Valsts Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.

Projekta mērķis bija veikt materiāltehniskā aprīkojuma papildināšanu zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai un īstenošanai Preiļu novada ūdenstilpnēs, tika iegādāta vienass piekabe kvadricikla un sniega motocikla pārvadāšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2816,00(divi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro), Zivju fonda finansējums ir EUR 2553,00(divi tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro)  līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb  EUR 263,00 (divi simti sešdesmit trīs euro).

Projekta īstenošanas rezultātā ir uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Preiļu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Preiļu novada ūdenstilpnēs, jo tiks nodrošināta regulāra ūdenstilpņu un ūdensteču apsekošana, līdz ar to samazināsies zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.

Preiļu novada ezeru apsaimniekošanas speciāliste Inese Jakovele

Pēdējās izmaiņas: 05.08.2022.