Preiļu novada domes kārtējās sēdes darba kārtība

26.07.2022.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2022. gada 29. jūlijā plkst. 10.00

Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

 

 1. Par publisko iepirkumu par pārtikas produktu iegādi Preiļu pilsētas skolās.
 2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jaunie spārni” projektam bērnu un jauniešu nometnei “Izzini, Izmanto, Saudzē – 3”.
 3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4.maija ielai un Rēzeknes ielai” īstenošanai.
 4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu Galvenajai bibliotēkai.
 5. Par līdzekļu piešķiršanu Rēzeknes ielas Preiļos atjaunošanas darbiem.
 6. Par līdzekļu paredzēšanu ceļa zīmju iegādei.
 7. Par investīciju projektu atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
 8. Par atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, papildus līdzekļu piešķiršanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta “Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr.3 Dārzu iela km 0,00-0,58 pārbūve” īstenošanai.
 9. Par papildus darbiem SAM 4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkas 3. kārtas projektā  4.2.2.0/20/I/012  “ Preiļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24 “.
 10. Par sadraudzības un sadarbības līguma noslēgšanu starp Preiļu novada pašvaldību un Ņižinas pilsētas pašvaldību (Ukrainas Republika).
 11. Par Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāna 2021.-2024. gadam aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apstiprināšanu.
 12. Par projekta “Preiļu novada kapsētu digitalizācija un labiekārtošana” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.
 13. Par „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” pasākuma priekšfinansēšanas nodrošināšanu Preiļu novada pašvaldības Aglonas tūrisma informācijas centra, Aglonas Radošo industriju centra logo izstrādei.
 14. Par projekta „ Aglonas nūjošanas- slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā” priekšfinansēšanas nodrošināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 16. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kadastra Nr.7642 001 0258, atsavināšanu Aglonas pagastā.
 19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu Preiļu pilsētā.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes vienības “Lielie Rubeņi”, Pelēču pagasts, Preiļu novads, izsoli.
 21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 23. Par piekrišanu iemitināšanai un dzīvesvietas deklarēšanai pašvaldības dzīvoklī.
 24. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību(apmaiņai).
 25. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
 26. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
 27. Par izmaiņām Preiļu novada Salas pamatskolas (no 01.09.2022. Preiļu novada Salas sākumskola), Riebiņu vidusskolas un Pelēču pamatskolas amatu sarakstos sakarā ar izglītības iestāžu internātu slēgšanu.
 28. Par Preiļu novada pašvaldības Ētikas komisiju apstiprināšanu.
 29. Par Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.2022/33 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” precizēšanu.
 30. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
 31. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 32. Par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 33. Par apbūves tiesības piešķiršanu.
 34. Par projekta “Būvprojekta izstrāde “Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta”” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       Ārijs Vucāns

Sēdes darba kārtība (PDF).

Pēdējās izmaiņas: 04.08.2022.