Ceļa posma Viļāni-Maltas Trūpi-Lomi remontdarbi turpināsies, koku stādījumi tiks atjaunoti

25.07.2022.

Sadarbojoties Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) un Preiļu novada pašvaldībai, pieņemts galīgais lēmums par valsts autoceļa V595 posma “Viļāni – Maltas Trūpi – Lomi” remontdarbu tālāko turpināšanu. Tie bija uz laiku apturēti, sakarā ar nepieciešamību izvērtēt liepu koku rindas, kas aug Galēnu pagastā, pie sādžas Briškas, iepretim mājām ar nosaukumu “Liepkalni”, ainavisko un bioloģisko nozīmību.

Ceļa seguma atjaunošanas darbi turpināsies jau nākamnedēļ un šis lēmums atbilst Preiļu novada vietējās sabiedrības interesēm, jo, pārtraucot ceļa posma remontdarbus, netiktu uzlabota vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte, satiksmes kustības drošība un mobilitāte, kā arī nebūtu iespējams samazināt ceļa putekļainību. Uzliekot uz grants ceļa dubulto virsmu, tiks panākts, ka grants ceļš vairāk nedilst, neput un ceļa lietošana ir daudz komfortablāka, bet dzīves apstākļi ap šo ceļu dzīvojošajiem cilvēkiem kļūs nesalīdzināmi labvēlīgāki, jo tiks uzlabota vides kvalitāte. Vienlaikus pašvaldība ir apņēmusies atjaunot koku stādījumus gar ceļu.

Ņemot vērā, ka ceļa posms netiek pārbūvēts, bet uz grants seguma tiek veikta dubultā virsmas apstrādē (uzklāts melnais segums), nav iespējams mainīt tā trajektoriju vai veidot ceļa sašaurinājumus, kas nozīmē, ka koku rindas saglabāšana pilnībā izslēdz iespēju turpināt ceļa remontdarbus, jo, kā skaidro LVC, nenocērtot kokus, nav iespējams nodrošināt ūdens atvadi no ceļa klātnes, tostarp izveidot ceļa grāvjus, kuru vietā patlaban aug koki. Bez ūdens atvades ceļa segums pārmitrināsies un bojāsies. Turklāt koki traucē redzamību šajā ceļa posmā.

Novērtējot satiksmes drošības, iedzīvotāju labbūtības un ekonomiskos kritērijus, bioloģiskās daudzveidības, Latgales ainavas un citus aspektus, kā arī vietējo iedzīvotāju iesniegumus, Dabas aizsardzības pārvalde 21. jūlijā devusi atļauju VSIA “Latvijas Valsts ceļi” nocirst divus kokus ar spožās skudras atradnēm, ietverot nosacījumu pēc ceļa seguma atjaunošanas izveidot jaunu koku aleju ārpus ceļa nodalījuma joslas. Preiļu novada pašvaldība, izvērtējot visus aspektus un dažādās sabiedrības intereses, pieņēmusi lēmumu saskaņot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu par visas koku rindas Galēnu pagasta Briškās nociršanu.

Preiļu novada pašvaldība ir vērsusies pie “Liepkalnu” mājas īpašniekiem ar piedāvājumu koku stādījumu atjaunošanā ārpus ceļa nodalījuma joslas. Tiek plānots, ka  stādījums tiks atjaunots līdzšinējā platībā, izmantojot vietējo sugu kokus (piemēram, liepas, ozolus). Stādījumā tiktu izmantoti vairākus metrus augsti, jau daļēji pieauguši koki, lai pēc iespējas ātrāk kompensētu ainavai radīto zaudējumu. Izmaksas, kas radīsies atjaunojot koku stādījumu, tiktu segtas no Preiļu novada pašvaldības budžeta.

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2022.