Daudzbērnu ģimenes aicinātas pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei skolēniem

13.07.2022.

Šis ir pirmais gads pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad visām Preiļu pašvaldībā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēm, ir iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei. Līdz šim šāds materiālais atbalsts nebija pieejams bijušā Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novada iedzīvotājiem, bet Preiļu novadā tas tika ieviests 2019. gadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs katram skolēnam ir 40 euro. Aizvadītajā gadā Preiļu novadā minēto pabalstu saņēma 230 bērni no 123 daudzbērnu ģimenēm.

Labklājības pārvalde aicina pievērst uzmanību, ka pabalsts tiek piešķirts augusta, septembra, oktobra mēnešos, jo, iespējams, uz šo brīdi kāds no bērniem vēl nav izvēlējies izglītības iestādi, kur mācīties tālāk, kā arī Labklājības pārvaldes darbiniekiem pieejamajās informācijas sistēmās vēl nav tikusi aktualizēta informācija par bērnu izglītības iestādēm gadījumos, ja bērns šogad ir absolvējis pirmsskolas, pamatskolas vai vidējās izglītības iestādi. Šādā gadījumā bērna likumiskajam pārstāvim Labklājības pārvaldē ir jāiesniedz izziņa no izvēlētās izglītības iestādes vai minētais pabalsts jāpieprasa septembra, oktobra mēnešos, kad darbinieku rīcībā būs aktuālā informācija.

Pabalstam aicinām pieteikties pie sava pagasta sociālā darba speciālista, iepriekš noskaidrojot, kādās dienās tiek pieņemti apmeklētāji un vai darbinieks nav devies atvaļinājumā.

Liels pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, ko, pēc aktuālās informācijas jūnija mēnesī, saņem 131 bērns, kurš apmeklē kādu no pirmsskolas izglītības iestādēm jaunizveidotajā Preiļu novadā.

Informējam, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Tāpat minētā likuma 1.panta 16.punkts definē, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

 

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
 Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 13.07.2022.