Aglonā uzsākti ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi

11.07.2022.

Preiļu novada pašvaldība, īstenojot investīciju projektu, Aglonā uzsākusi ūdenssaimniecības tīklu būvdarbus, kas ilgs turpmākos sešus mēnešus. Šajā laikā  4. maija un Rēzeknes ielās būs noteikti satiksmes ierobežojumi.  Īstenotais projekts uzlabos ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un drošību Aglonas ciemā, dodot vismaz 35 mājsaimniecībām iespēju pieslēgties pie centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

Aglonas pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstībai tika izstrādāts Tehniski ekonomiskais pamatojums ar Prioritāro investīciju programmu. Laikā no 2008.-2012. gadam, Aglonas pagastā tika realizētas vairākas ūdenssaimniecības attīstības kārtas, nodrošinot vairākos Aglonas ciema sektoros esošiem uzņēmumiem, daudzdzīvokļu un privātmājām pieslēgumus centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem.  Pabeigt tīklu izbūvi Somersetas, 4. maija un Rēzeknes ielās bija ieplānots līdz 2020. gadam. Pašvaldības finansiālās iespējas neļāva to īstenot bez ES fonda atbalsta, līdz ar to šajās ielās nav nodrošināta iespējas pieslēgties centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem. Šajā privātmāju sektorā tiek lietots ūdens no akām, ir vai nu sausās tualetes vai izveidotas  izsmeļamās kanalizācijas krājtvertnes.

Ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalstīja Preiļu novada  pašvaldības investīciju projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā no Somersetas ielas līdz 4. maija ielai un Rēzeknes ielai.”  Piešķirtais valsts budžeta finansējums investīciju projekta īstenošanai ir 174 536,45 EUR, kas ir 85% apmērā no plānoto būvdarbu apjoma. Atlikušās būvdarbiem nepieciešamās izmaksas, kā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.

Projekta mērķis – veikt  pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, kas ir noteikta likumā “Par pašvaldībām” 15. pantā.

Īstenojot šo pašvaldības investīciju projektu, tiks izbūvēts ūdensvads 667 m un kanalizācijas tīkls 667 m garumā, dodot vismaz 35 mājsaimniecībām iespēju pieslēgties pie centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem. Īstenotais projekts uzlabos ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un drošību Aglonas ciemā, tādējādi veicinot reģionālo attīstību, paaugstinot iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī radot piemērotus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. Uzlabots vides stāvoklis, samazināts piesārņojums un taupīgi izmantoti dabas resursi. Projekts atstās pozitīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – Cirīša ezera dabas parks, jo tiks novērsta neattīrītu notekūdeņu no septiķiem un izvedamajām krājtvertnēm pārplūšana; uzlabos kanalizācijas sistēmas kvalitāti, samazinot lietusūdeņu/virszemes ūdeņu infiltrāciju tīklos un notekūdeņu eksfiltrāciju, tādējādi novēršot gruntsūdeņu piesārņojumu.

Projekta īstenošanai ir noslēgts līgums ar būvdarbu veicējiem SIA “ĢL Konsultants”, kā arī līgumi par būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu.

Jau ar šī gada 11. jūliju tiek plānots uzsākt būvdarbus 4. maija un Rēzeknes ielās Aglonā. Plānotais būvdarbu ilgums 6 mēneši. Šajā laika periodā būvdarbu dēļ iedzīvotājiem var rasties dažādas neērtības. Lūgums sekot satiksmes organizācijas shēmai ŠEIT. Ja saistībā ar būvniecības darbiem rodas jautājumi, informācijas saņemšanai var sazināties ar atbildīgajiem speciālistiem:

  1. Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rivars – 29710802,
  2. Aglonas pagasta komunālās daļas vadītājs Andris Indāns – 28368501,
  3. SIA “ĢL Konsultants” būvdarbu vadītājs Armands Stikāns – 29197913.

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja
Ingūna Barkeviča

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2022.