Apstiprināti divi jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

05.07.2022.

Šī gada maijā noslēgusies projektu izvērtēšana Preiļu novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas dažādas biedrības, no kurām vērtēšanas komisija apstiprinājusi 2 projektus, kas tiks īstenoti 2022./2023. gadā.

Preiļu novadā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros izglītojamie, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, saņem individuālu atbalstu – konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu atbalstu, atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju. Tāpat ar 2018. gada rudeni ir uzsākts jauniešu iniciatīvu projekta konkurss.

2022./2023. mācību gada pavasara projektu konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Galvenā projekta prasība ir piesaistīt jauniešus, kuriem ir riski pamest izglītības iestādi un ar savām neformālās izglītības metodēm, aktivitātēm pozitīvi motivēt, iedvesmot nepamest mācības. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

Atklātajā projektu konkursā īstenošanai apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

Biedrība “Dodkepu.lv”, projekta nosaukums – “Preiļu novadā mācos ar haskiju dzīvei”.

Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un veicināt līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpus stundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementus.

Projektā kā galvenās aktivitātes, tās iekļaujot vairāku dienu garumā, paredzētas:

– Iepazīšanās ar kamanu suņu sportu veidiem un aktīva komunikācija ar apmācītiem Sibīrijas Haskijiem bezsniega un sniega apstākļos.
– Praktiska darbošanās ar ekipējumu un kamanu suņiem, jaunieši izmēģina dažādus kamanu suņu sporta veidus.
– Iedvesmojoši pieredzes stāsti no Dodkepu.lv sportistiem, kuri vēl pašlaik mācās vispārējā mācību iestādē un aktīvi piedalās kamanu suņu sporta sacensībās.
– Praktiska nodarbība ar fizioterapeitu par veselīgu dzīvesveidu, jaunieši apgūst pamata iesildīšanās/atsildīšanās vingrinājumus, mācās tos pielietot.
– Aktīvs pārgājiens ar uzdevumiem un mācīšanos par apkārtējās dabas procesiem dabas takās, kanikrosa ekipējumā kopā ar kamanu suņiem.
– Dalība dodkepu.lv koptreniņos kamanu suņu sportā ar mērķi mācīties strādāt kopā ar kamanu sporta suni un komandā ar citiem jauniešiem.
– Pēc projekta katram jaunietim pieejams, ar pašu jauniešu atlasītām bildēm, fotoalbums gan digitālā, gan, vēl svarīgāk, taustāmā formā ar uzņemtajām dalībnieku fotogrāfijām projekta aktivitāšu laikā.

 

Biedrība “IN-LAAT”, projekta nosaukums – “I.am.I – eju tālāk”.

Projekta mērķis ir jauniešu iekšējā potenciāla un resursu atvēršana, izmantojot neformālās mācību metodes, lai palielinātu jauniešu motivāciju turpināt mācības un sniegtu emocionālo atbalstu, stiprinātu jauniešu mentālo veselību, mazinātu un novērstu priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus.

Projekta laikā paredzētas 5 galvenās aktivitātes, kurās, izmantojot neformālās mācību metodes, tiks veicināta mērķa grupas jauniešu socializēšanās, pašizziņa, personības pilnveidošana, savu talantu un vērtību virzīšana nākotnes profesijas izvēlē:

– “ES un manas emocijas” – palīdzēs mērķa grupas jauniešiem izprast motivācijas veidošanās mehānismus, saprast un atpazīt savas emocijas, iepazīties ar konfliktu risināšanas veidiem;
– “ES un ķermeņa valoda” – iemācīties analizēt un izprast neverbālo ķermeņa valodu, lai saprastu savu un citu cilvēku neizteiktās jūtas un nodomus – veiksmīgai savstarpējai komunikācijai, savu sociālo prasmju uzlabošanai;
– “ES un mani labie darbi” – sekmēt līdzatbildības un empātijas sajūtu attīstīšanu kā sociālās integrācijas mijiedarbības instrumentu: labdarība, ziedošana un dāsnums, cita veida brīvā laika nodarbes jeb labdarība, jauniešu brīvprātīgs darbs iepriekš izvēlētā vietā;
– “ES iepazīstu, izzinu, pastāstu” – uzlabot jauniešu fizisko un emocionālo labsajūtu, veicināt veselīgu dzīvesveidu, pielietojot izglītojoši izzinošas aktivitātes apkārtējās vides iepazīšanai;
– “ES un mana profesijas izvēle” – sniegt izpratni par savu interešu, talantu un spēju izmantošanu savas nākotnes profesijas izvēlē. Aktivitātes ietvaros katram jaunietim ir paredzēta individuāla konsultācija ar pedagogu–karjeras konsultantu.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Informāciju sagatavoja
PUMPURS Jaunatnes iniciatīvu projektu
Preiļu novada koordinatore
Sintija Ančeva
28291082

Pēdējās izmaiņas: 05.07.2022.