ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” realizācija Galēnu pamatskolā

04.07.2022.

Galēnu pamatskola kopš 2017./2018. mācību gada piedalās ESF projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”.  Šajā laika periodā, darbojoties projektā STEM un vides jomā, skolā izdevies attīstīt jaunu tehniskās jaunrades nozari – robotiku. Tieši projekta pirmajā mācību gadā tika izveidots robotikas pulciņš, kas skolas audzēkņiem devis iespēju padziļināti izprast un mācīties STEM mācību priekšmetus.

Īpaši ražīgs skolai ir bijis Tehnoloģiju gads – 2019./2020. mācību gads, kad skolā darbojās vairāki robotikas pulciņi dažādām skolēnu vecumposmu grupām, tika iegādāti vairāki LEGO MINDSTORMS EV3 robotikas komplekti un skolēni varēja piedalīties Latvijas un starptautiskajās robotikas sacensībās ne tikai brīvkonstrukciju disciplīnā, bet pirmoreiz startēja arī LEGO disciplīnās. Vēlāk projektā tika piedāvāti un skola ieguva lietošanā LEDO WeDo 10 robotikas komplektus jaunāko klašu skolēnu prasmju attīstībai. Šajā mācību gadā skolā darbu uzsāka arī STEM un vides jomas informātikas laborants, kas skolai ir liels ieguvums un atbalsts šīs jomas stiprināšanai.

2019./2020. m.g. skola uzsāka multidisciplinārās jomas attīstīšanu, darbu uzsāka atbalsta personāls – pedagoga palīgs un speciālais pedagogs – atbalsta pasākumu sniegšanai izglītojamiem (izglītības programmas kods 21015911).

Esam pateicīgi projektam un tā komandai, ka tieši 2020./2021. mācību gadā varējām papildināt skolas atbalsta personāla komandu ar vēl vienu STEM un vides jomas laborantu dabaszinībās, kā arī papildus mācību gada otrajā pusgadā ar pedagoga palīgu. Tieši COVID – 19 krīzes laikā šie projekta darbinieki bija ļoti nepieciešami, jo nodrošināja papildu atbalstu skolēniem mācību priekšmetu apguvei attālināti.

Pirmie robotikas pulciņa entuziasti jau beiguši 9. klasi un savas prasmes tālāk attīstījuši, mācoties programmēšanu un IT nozares zināšanas profesionālajās skolās. Mēs lepojamies ar viņu sasniegumiem šajā nozarē.

2021./2022. m.g. realizējām ESF projektu “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”  – mācību saturs multidisciplinārajā jomā: pedagoga palīgs – otrais pedagogs darbojās kā atbalsta personāls 4. klases skolēniem ar vājām latviešu valodas prasmēm.

Papildus tika nodrošinātas lasītprasmes nodarbības skolēniem ar vājiem sasniegumiem valsts valodā. 4. klasē 33% audzēkņu  ir no ģimenēm, kurās ikdienā nelieto latviešu valodu, līdz ar to ir mācīšanās grūtības tekstpratībā latviešu valodā, kas ietekmē arī citu mācību priekšmetu apguvi un izpratni, klasē izglītojamie ir ar ļoti dažādiem zināšanu un kompetenču līmeņiem. Šajā mācību gadā, mērķtiecīgi virzot individualizētu darbu klasē, attīstot darba formu  mācīšanās grupās, sniedzot atbalstu mācību satura nostiprināšanai, esam sagatavojuši ceturtās klases skolēnus nākamajam zināšanu apguves līmenim.

Pedagoga palīgs – otrais pedagogs  izveidojis plašu metodisko materiālu bāzi, kā palīdzēt skolēniem apgūt lasītprasmi pirmsskolas un sākumskolas apmācības posmā, kā arī paralēli darbam skolā mācījusies un aizstāvējusi kvalifikācijas darbu “Metodiskie paņēmieni lasītprasmes attīstībai” Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedrā.

Galēnu pamatskolā jau ceturto gadu realizē mācību programmu ar kodu 21015911. Izglītojamais mācās iekļaujoši. Lai mācību stundas varētu notikt pilnvērtīgi, lai veicinātu personalizētu pieeju skolēnu apmācībā, individuālajam darbam nepieciešams pedagoga palīgs – otrais pedagogs. Šiem audzēkņiem lasītprasmes apguvei tika izmantota  Widet programma. Pedagoģe izveidojusi jaunu metodisko paņēmienu un metodiskos materiālus, kā šādiem audzēkņiem apgūt lasītprasmi.

Esam pateicīgi par sadarbību ar projekta komandu un Riebiņu un Preiļu novadu koordinatoriem projekta realizācijas laikā. Pateicoties projekta norisei, esam attīstījuši jaunas nozares skolēnu prasmju attīstīšanai STEM jomā, attīstījuši iekļaujošo izglītību, izveidojuši skolu ar modernu, laikmetīgu  materiāltehnisko un metodisko materiālu bāzi.

Galēnu pamatskolas direktore Gunita Strode

Pēdējās izmaiņas: 04.07.2022.