Tiks slēgti atsevišķi skolu internāti Preiļu novadā

01.07.2022.

30. jūnijā Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Preiļu novada Salas pamatskolas (no 01.09.2022. Preiļu novada Salas sākumskola), Riebiņu vidusskolas un Pelēču pamatskolas internātu slēgšanu. Lēmums tika pieņemts balstoties uz darba grupas sniegto situācijas vērtējumu un par prioritāti izvirzot bērnu intereses uzaugt ģimenē nevis ārpus ģimenes aprūpes iestādē. Tika rūpīgi analizēta internātu saglabāšanas lietderība, kā arī izvērtētas izglītības iestāžu internātu uzturēšanas izmaksas.

Darba grupā darbojās izglītības pārvalde, izglītības iestāžu darbinieki, Labklājības pārvaldes un Preiļu novada Bāriņtiesas darbinieki. Katrs no viņiem savas kompetences ietvaros izvērtēja internātus un kopējo novada stratēģiju attiecībā uz skolu internātiem. Notika sarunas arī ar katru no ģimenēm, kuru bērni līdz šim ir uzturējušies šajos internātos. Katrai ģimenei tika rasts individuāls risinājums. Būs ģimenes, kurās darbosies ģimenes asistents, palīdzot risināt ģimenes problēmas. Ir arī ģimenes, kurām kā labākais risinājums tika noteikts turpināt bērniem mācību gada laikā nodrošināt internātu. Šie bērni ar nākamo gadu uzsāks mācības skolās, kurās internāti tiek saglabāti, t.i. Aglonas vidusskola un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.

Ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju sapulcēs un diskusijās izteiktos priekšlikumus, tika meklēts situācijas risinājums, kas būtu atbilstošs likuma par “Bērnu tiesību aizsardzības likums” 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē” un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23. punktu, kas nosaka pašvaldības pienākumu – “īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā”, kā arī “Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka “pašvaldība piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu izmantošanu”.
Pašvaldības prioritāte šajā situācijā ir bērni. Viņiem vispiemērotākā attīstības un izaugsmes vide ir ģimene. Mūsu sabiedrības pienākums ir palīdzēt ģimenēm, kurām ir problēmas pašām pilnvērtīgi aprūpēt savus bērnus, nepieļaujot, ka tiek iets vieglākais ceļš ar bērna ilgstošu atstāšanu ārpus ģimenes aprūpes iestādēs.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2022.