Preiļu novada domes kārtējās sēdes darba kārtība

27.06.2022.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE
2022. gada 30. jūnijā plkst. 10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2.stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Preiļu novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
2. Par finansiālu atbalstu pašvaldības sadraudzības pilsētai Nižinai Ukrainā.
3. Par taloniem pārtikas iegādei Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.
4. Par finansiālu atbalstu deju kopai “Dancari”.
5. Par aizdevumu projektam Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”.
6. Par aizdevumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā”/”Tour de Crafts” realizācijai.
7. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem.
8. Par līdzekļu paredzēšanu Preiļu autoostas avārijas novēršanas remontam.
9. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu Galvenajai bibliotēkai.
10. Par komunālo parādu dzēšanu.
11. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
12. Par pašvaldības dzīvokļa atsavināšanu.
13. Par kustamās mantas -automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GF9658 izsoli.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā atkārtotu nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64, Preiļi, nomas tiesību izsoli.
16. Par nekustamā īpašuma “Rozes” nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
17. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (nekustamais īpašums “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads).
18. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.
19. Par iesnieguma izskatīšanu.
20. Par Preiļu novada pašvaldības 2021. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
23. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
24. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
25. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
26. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/22 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanu.
27. Par Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
28. Par Preiļu Galvenās bibliotēkas un Preiļu novada pagastu bibliotēku maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.
29. Par Preiļu novada Salas sākumskolas, Riebiņu vidusskolas un Pelēču pamatskolas internātu slēgšanu.
30. Par Preiļu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējamo pedagogu, atbalsta personāla darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta.
31. Par jaunas amata vienības izveidi Preiļu novada Labklājības pārvaldē.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
32. Par Preiļu novada domes 2022.gada 26.maija lēmuma (protokols Nr.13, 35.§) atcelšanu.
33. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu „ Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu.
34. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2022/32 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stendu izmantošanas kārtību Preiļu novadā” precizēšanu.
35. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā” apstiprināšanu.
36. Par saistošo noteikumu “Par ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” apstiprināšanu.
37. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu” apstiprināšanu.
38. Par Preiļu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna un Energopārvaldības sistēmas (EPS) rokasgrāmatas apstiprināšanu un Energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu un īstenošanu Preiļu novada pašvaldībā atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām.
39. Par pieminekļa demontāžu par godu Padomju armijas karavīriem Gaiļmuižā, Rušonas pagastā, Preiļu novadā.
40. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā.
41. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos vasaras sezonai 2022. gadam.
42. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Dovales ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
43. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Rušonas ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
44. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Pelēču ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
45. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu.
46. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ā. Vucānam.

Domes priekšsēdētājs                          Ārijs Vucāns

Domes sēdes darba kārtība

Pēdējās izmaiņas: 27.06.2022.