Stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”

11.05.2022.

11. maijā stājušies spēkā Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotajai personai ir jāsaskaņo koku ciršana ārpus meža pašvaldības teritorijā, kā arī jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētā un ciemos pašvaldības teritorijā. Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad tiek rīkota publiskā apspriešana saistībā ar koku ciršanu ārpus meža pašvaldības teritorijā, tādējādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.
Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir aizliegts:

  • bez koku ciršanas atļaujas saņemšanas cirst kokus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
  • bojāt kokus (lauzt zarus, neprofesionāli apzāģēt vainagu, plēst mizu, veikt urbumus stumbrā, traumēt saknes, mehāniski vai ķīmiski bojāt vai citādā veidā ietekmēt koku), ja bojājumu rezultātā koks daļēji vai pilnībā zaudē vai var zaudēt savu augtspēju;
  • veicot ar koka vainagošanu saistītus darbus, samazināt koka lapotnes masu vairāk par 20%, ja vien nav saņemts sertificēta arborista rakstisks atzinums par nepieciešamību samazināt lapotni par vairāk nekā 20%.

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu, ir Preiļu novada Centrālā administrācija vai attiecīgā pagasta pārvalde.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
Aglonas novada domes 28.03.2014. saistošie noteikumi Nr.7 “Par koku ciršanu ārpus meža Aglonas novada administratīvajā teritorijā”;
Vārkavas novada domes 28.03.2014. saistošie noteikumi Nr.81 “Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā”;
Preiļu novada domes 27.03.2014. saistošie noteikumi Nr. 2014/12 Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novada administratīvajā teritorijā”.
Saistošie noteikumi pilnā apmērā publicēti Latvijas Vēstnesī (vestnesis.lv) un Preilu novada pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadaļā “Saistošie noteikumi”.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties  ŠEIT un pašvaldības pagastu pārvaldēs un Centrālās administrācijas ēkā (Raiņa ielā 19, Preiļos).

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2022.