Preiļu novada skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2021./2022. mācību gadā

25.05.2022.

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 19.08.2021. rīkojumu Nr. 25.1.-04/39 ,,Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2021./2022. mācību gadā”, Preiļu novadā notika 16 valsts olimpiāžu 2. posms. Kopējais dalībnieku skaits – 347 izglītojamie. Novada posmā iegūtas 180 godalgotas vietas, t. sk. 1. vieta- 58 skolēniem; 2. vieta – 49 skolēniem; 3. vieta – 43 skolēniem; Atzinība – 30 dalībniekiem.
Apsveicam 13 izglītojamos, kuri ar vislabākajiem rezultātiem novada posma olimpiādēs, tika izvirzīti un piedalījās Valsts posma olimpiādēs 6 mācību priekšmetos: bioloģijā, krievu valodā, vēsturē, latviešu valodā, ģeogrāfijā, matemātikā.
3. posma olimpiādēs piedalījās Elmīra Botore -Tumova (skolotāja Elīna Smirnova) un Niks Kristians Karpovs (skolotāja Lilija Meldere) no Aglonas vidusskolas; Evelīna Placinska (skolotāja Anita Placinska) un Džeina Zukule (skolotāja Lilija Gasjaņeca) no Aglonas Katoļu ģimnāzijas; Matīss Aksjonovs (skolotāja Digna Prodniece), Maksims Ivanovs (skolotāja Mairita Grišule) un Valērija Dementjeva (skolotāja Maruta Upeniece) no Preiļu 1.pamatskolas; Evija Bergmane-Sprūdža – 2 olimpiādēs (skolotāja Anna Meluškāne un Ārija Pudule), Agnija Jemeļjanova – 3 olimpiādēs (skolotāja Ilze Grigule, Ārija Pudule, Anna Meluškāne), Evelīna Upeniece (skolotāja Ārija Pudule) no Riebiņu vidusskolas; Ieva Poplavska (skolotāja Ineta Ivanova), Juris Kokins (skolotāja Vija Caune) un Jānis Jalinskis (skolotāja Ināra Krusta) no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas.
Lepojamies ar zinošiem novada skolēniem -godalgoto vietu ieguvējiem valsts posma olimpiādēs. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēns Juris Kokins saņēmis Atzinību ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Vija Caune). Krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādē piešķirtas 3 godalgotas vietas: Preiļu 1. pamatskolas 8. klases skolniecei Valērijai Dementjevai 1.vieta (skolotāja Maruta Upeniece); Riebiņu vidusskolas 11. klases skolniecēm Agnijai Jemeļjanovai un Evijai Bergmanei-Sprūdžai 3.vieta (skolotāja Anna Meluškāne). Vēstures olimpiādē Atzinību saņēmis 12. klases skolēns Jānis Jalinskis no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (skolotāja Ināra Krusta).
Pateicība skolotājiem par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm. Saskaņā ar Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību, godalgoto vietu ieguvēji saņems Izglītības pārvaldes Diplomus un naudas balvas.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes
Izglītības darba speciāliste
Evelīna Visocka

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2022.