Preiļu novada teritorijā reģistrēti divi jauni dižkoki

12.04.2022.

Preiļu novada Rušonas un Pelēču pagastos Dabas aizsardzības pārvalde reģistrējusi divus jaunus dižkokus, kas ir iekļauti dižkoku reģistrā un pie tiem ir uzstādītas informatīvas zīmes “Ozollapa”, kas ir dižkoka statusa apliecinājums.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 2022. gada 4. aprīlī Preiļu novada Rušonas pagasta zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76700090087 ir apsekojusi un uzmērījusi melnalksni (Alnus glutinosa). Tā stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā ir sasniedzis 2,67 m, tāpēc tas atzīstams par dižkoku. Melnalksnis par īpaši aizsargājamu koku kļūst, sasniedzot vismaz 2,5 m apkārtmēru 1,3 m augstumā. Savukārt Pelēču pagasta zemes vienībā ar  kadastra apzīmējumu76560020396 tika apsekota un uzmērīta parastā liepa (Tilia cordata). Tās stumbra apkārtmērs 0,70 m augstumā ir sasniedzis 4,23 m, tāpēc tā atzīstama par dižkoku1. Parastā liepa par īpaši aizsargājamu koku kļūst, sasniedzot vismaz 3,5 m apkārtmēru 1,3 m augstumā.

Dižkoks un tā tuvākā apkārtne ir īpaši aizsargājama dabas teritorija – aizsargājams ir ne tikai pats koks, bet arī teritorija zem koka vainaga un vēl 10 m josla ap to. Dižkoka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst apdraudējumu (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus). Prasības dižkoka aizsardzībai nosaka Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. nodaļa.

Dižkoki ir neatņemama Latvijas dabas vērtība. Tie ne tikai dižākie savas sugas pārstāvji, bet arī nozīmīga ainavas sastāvdaļa un vērtīga mājvieta dažādām retām un aizsargājamām sugām. Daudzi dižkoki ir vēstures notikumu liecinieki, līdz ar to uzskatāmi ne tikai par dabas, bet arī kultūrvēsturisku vērtību.

Latvijā reģistrētie dižkoki ir atrodami dabas datu sistēmā OZOLS. Līdz 2020. gada 1. janvārim ir apzināti un reģistrēti 10543 dižkoki. Pieteikt jaunu dižkoku iespējams Dabas aizsardzības pārvaldes veidotajā interaktīvajā sistēmā.

 

Informāciju pēc Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtās informācijas sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

 

 

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2022.