Aktuālā informācija par pašvaldības darbu

05.04.2022.

Neraugoties uz saspringto situāciju, kādā mēs visi dzīvojam kopš 24. februāra, kad Krievija neizprovocēti iebruka Ukrainā, pašvaldībā turpinās darbs pie dažādu jomu un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanas un novada attīstības veicināšanas. Vairāki būtiski lēmumi tika pieņemti arī 31. marta Preiļu novada domes sēdē.

Mainīts Sabiedrisko attiecību daļas nosaukums un veikti grozījumi nolikumā

Lai optimizētu pašvaldības administratīvo struktūru un nodrošinātu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, 31. marta domes sēdē pieņemts lēmums mainīt Sabiedrisko attiecību daļas nosaukumu uz Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļu. Grozījumi nolikumā paredz, ka no 1. aprīļa šajā daļā tiek iekļauta amata vienība “Vecākais komercdarbības speciālists” (pirms tam šāda amata vienība bija iekļauta Attīstības, investīciju un inženiertehniskajā daļā), kurš veicinās sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī nodrošinās uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu, tostarp koordinēs dažādas atbalsta programmas un grantu konkursus.

Finansējuma sadale pašvaldības izglītības iestādēm saistībā ar darbu Covid-19 apstākļos

Martā Ministru kabinetā tika izdots rīkojums, kas paredz finansējuma piešķiršanu pašvaldībām piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā (EUR 52 624,00 apmērā), kā arī piemaksu piešķiršanai tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri no 2021. gada septembra bijuši iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas procesā un epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolās (EUR 19 153,00 apmērā, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). Sēdē tika pieņemts lēmums par to, kā piešķirto finansējumu sadalīt starp pašvaldības izglītības iestādēm, lēmuma izpildē par atbildīgajiem nosakot izglītības iestāžu direktorus.

Apstiprināti Preiļu novada pašvaldības noteikumi “Kārtība, kādā tiek slēgts sadarbības līgums par darbiem pašvaldības autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības autoceļiem”           

Pieņemtie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noslēgts sadarbības līgums par kokmateriālu krautuvju izvietošanu, kokmateriālu šķeldošanu pie pašvaldības autoceļiem un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības autoceļiem. Šāda līguma slēgšana ir obligāta gadījumos, kad tiek plānota krautuves izvietošana pašvaldības ceļa nodalījuma joslā (6- 12 metri no ceļa ass), kokmateriālu šķeldošanas darbi vai tiek plānota kravu ar masu virs 25 tonnām pārvadāšana pa pašvaldības autoceļiem vairāk kā 4 reizes diennakts laikā. Noteikumi skatāmi pašvaldības mājaslapas sadaļā www.preili.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-noteikumi/.

Tāpat sēdes laikā tika skatīta virkne citu nozīmīgu jautājumu, ar kuriem tuvākajā laikā būs iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapas sadaļā www.preili.lv/pasvaldiba/dome/domes-sezu-protokoli/.

Informāciju sagatavojusi
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 05.04.2022.