Preiļu novadā pieejams daudzveidīgs sociālo pakalpojumu klāsts

22.03.2022.
Radošās darbnīcas DAC klientiem

Kopš šī gada februāra beigām pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā”. Gana plašs pakalpojumu klāsts tiek piedāvāts dzīvesvietā, bet dažus pakalpojumus iedzīvotājiem ir iespēja saņemt arī institūcijā. Jāatzīmē, ka likumdošana tomēr lielāku uzsvaru liek primāri izmantot dzīvesvietā pieejamos pakalpojumus, tas attiecināms arī saistībā ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu.
Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvijā sāka aktualizēt sociālā darba nozīmīgumu, kā arī apzināti plānot dažādus sociālos pakalpojumus. Diemžēl liela daļa sabiedrības joprojām sociālo darbu nespēj nošķirt no pabalstu piešķiršanas, jo katrā pašvaldībā pirmsākumos bija atšķirīga prakse un pieeja sociālās jomas attīstībā. Tieši piedzīvotā pandēmija un pēdējā mēneša notikumi pasaulē ir izgaismojuši sociālo darbinieku būtisko lomu sabiedrības labklājības sekmēšanā. Sociālie darbinieki ir tie, kuri vieni no pirmajiem tiek iesaistīti palīdzības sniegšanā, jo sociālā darba pamatā ir cilvēks. Arī Preiļu novadā ir pieejams profesionāls sociālā darba pakalpojums, sociālie darbinieki iesaistās gan gadījumos, kas skar bērnu intereses, ir starpnieki risinot jautājumus ar ārstniecības iestādēm, atsevišķos gadījumos iesaistās arī personas izvadīšanai pēdējā gaitā. Izpētīts, ka katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs vismaz vienu reizi vēršas pēc palīdzības pie sociālā darbinieka. Jāuzsver, ka sociālais darbs ir komandas darbs, tāpēc nereti tiek piesaistīti arī citi speciālisti, visbiežāk psihologs. Labklājības pārvaldē ir pieejamas arī vairākas atbalsta un izglītojošās grupas, kurās speciālistu vadībā tiek risinātas grupas dalībnieku esošās problēmas, tiek vairota izpratne par sevi, kā arī ir iespēja saņemt atbalstu un gūt motivāciju. Šobrīd speciālisti ir apguvuši trīs dažādu grupu vadīšanu – “Bērna emocionālā audzināšana”, “Bez pēriena” un “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”.

Mobilie ratiņkrēslu pacēlāji ievērojami atvieglo aprūpētāju darbu un nodrošina vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem

Preiļu novadā jau kopš 2003.gada ir pieejams aprūpes mājās pakalpojums, kas sevī ietver noteiktu darbību veikšanu (medikamentu iegāde, palīdzība nomazgāties, uzkopt mājokli, ienest kurināmo u.tml.) personas dzīvesvietā, kura vecuma vai slimības dēļ nespēj sevi aprūpēt, taču atrašanās institūcijā vēl nav nepieciešama. Kaimiņu novados līdz šim bija prakse izmaksāt tā saucamo aprūpes pabalstu, ko izmaksāja radiniekiem, kaimiņiem, kas uzņēmās rūpes par aprūpējamo, taču šāda prakse ne vienmēr sevi attaisnoja un bija iespējama. Visi aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanā iesaistītie pakalpojuma sniedzēji, kas šobrīd sniedz pakalpojumu, ir apguvuši tieši aprūpes nodrošināšanai nepieciešamās zināšanas un var to sniegt profesionāli. Vēršam uzmanību, ka, lai vientuļā persona saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu atbilstoši tam līmenim, kas konkrētajam cilvēkam vajadzīgs (pirmā līmeņa aprūpe – 2 reizes nedēļā, līdz 16 stundām mēnesī; otrā līmeņa aprūpe – 3 reizes nedēļā, līdz 24 stundām mēnesī; trešā līmeņa aprūpe – līdz 4 reizēm nedēļā, līdz 32 stundām mēnesī; ceturtā līmeņa aprūpe – līdz 5 reizēm nedēļā, līdz 42 stundām mēnesī), ir jāveic personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, kā arī jāiesniedz dažādi dokumenti, lai sociālā darba speciālisti varētu gan vienoties ar potenciālo pakalpojuma sniedzēju, gan noteikt līdzmaksājumu par saņemto pakalpojumu. Aprūpes pakalpojums pieejams arī 5 līdz 18 gadus veciem bērniem ar invaliditāti līdz 80 stundām mēnesī, ja bērna likumiskais pārstāvis ir nodarbināts. Jautājumos par iesniedzamajiem dokumentiem un mērķgrupām, kurām tiesības saņemt šo pakalpojumu, aicinām griezties pie sociālā darba speciālistiem sava pagasta teritorijā vai Preiļos Aprūpes mājās birojā. Uz doto brīdi aprūpi mājās saņem 32 personas, pakalpojuma sniegšanā ir iesaistīti 14 saimnieciskās darbības veicēji. Tā kā pieprasījums saņemt aprūpi mājās arvien pieaug, Preiļu novada Labklājības pārvalde aicina atsaukties potenciālos aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējus no visas novada teritorijas. Darām zināmu – ja cilvēkam ir medicīniskā, sociālā darbinieka vai psihologa augstākā izglītība, aprūpētāja pakalpojumu var sniegt bez kvalifikācijas kursu beigšanas. Tie, kuriem nav atbilstošas izglītības, bet viņi gribētu un varētu apgūt aprūpētāja kursu, un viņiem ir pieredze un iemaņas radinieku aprūpē, var nokārtot īpašu pārbaudījumu testu un apliecību iegūt pat vienas dienas laikā. Kritērijs, ko gan nevar pierādīt dokumentāli, ir cilvēkmīlestība, tikai tad var strādāt par aprūpētāju. Tāpat vairāk ir jāmāk klausīties, ne runāt pašam, kā arī jāievēro konfidencialitāte. Esam priecīgi, ka aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanā ir iesaistījušies Sīļukalna, Vārkavas un Aglonas cilvēki.
Lai arī asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti pašvaldībās ir pieejams kopš 2013. gada, sabiedrība joprojām jauc šo pakalpojumu ar aprūpes mājās pakalpojumu. Vēršam uzmanību, ka asistents asistējamajai personai (pilngadīgai personai, kurai ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte, kā arī 5-18 gadus vecam bērnam, kuram noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību; bērniem tāpat ir pieejams pavadoņa pakalpojums) nodrošina socializāciju ārpus mājas. No aizvadītā gada 1. jūlija ir ievērojami mainījusies kārtība, kādā asistents atskaitās par sniegto pakalpojumu, kā arī ir tikusi izstrādāta metodika, pēc kuras novērtē, cik stundas konkrētai personai pienākas, tāpēc jautājumos par šī pakalpojuma piešķiršanu aicinām sazināties ar sociālajām darbiniecēm Edīti Rubini un Ilgu Novikovu. Jāatzīmē, ka uz doto brīdi Preiļu novadā ir 143 asistējamās personas.
Preiļu novads ir viena no tām Latgales pašvaldībām, kura piedāvā saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Dienas aprūpes centrā (kopš 2018. gada) un grupu dzīvokļos (kopš 2021. gada). Prioritāri un bez maksas šos pakalpojumus saņem personas, kurām veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, jo līdz 2023.gada 31.decembrim pakalpojuma sniegšana tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta. Lai saņemtu pakalpojumu Dienas aprūpes centrā pilnu darba dienu un/vai Grupu dzīvokļos, kas nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu, kā arī jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un psihiatra atzinums. Vēršam uzmanību, ka abi minētie pakalpojumi tiek sniegti personām ar pašaprūpes prasmēm, ar to saprotot, ka tām ir nepieciešams minimāls atbalsts ikdienas aktivitāšu veikšanai.
Drīzumā pašvaldībā būs pieejams vēl viens sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums – sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Pakalpojums jau ticis reģistrēts, taču jāveic dažas administratīvas darbības, lai nokomplektētu speciālistu komandu, jo plānots, ka šī pakalpojuma ietvaros strādās sociālais darbinieks, psihologs un fizioterapeits kompleksi, lai mērķgrupas personām sekmētu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu. Fizioterapeita kabinets jau ir labiekārtots un atrodas Līčos, Jaunatnes ielā 1a (ēkā, kurā ir pieejams Grupu dzīvokļa un Krīzes centra pakalpojums).
Tāpat ir pieejami arī citi pakalpojumi dzīvesvietā bērniem un pieaugušajiem. No valsts budžeta līdzekļiem tiek finansēti trīs pakalpojumi, kuru piešķiršanu organizē Sociālais dienests – sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, kā arī vardarbību veikušām pilngadīgām personām.

Klientiem pieejams labiekārtots fizioterapeita kabinets

Lai atbalstītu noteiktas sociālā riska grupas (trūcīgie, maznodrošinātie, personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta iespēja izmantot sabiedrisko transportu, vientuļas personas, personas krīzes situācijā, kurām nav pieejams transports) mobilitātes nodrošināšanā, pašvaldībā joprojām pieejams transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums, kas Labklājības pārvaldē pieejams kopš 2013. gada un ir lieti noderējis, lai palīdzētu gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, gan cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nokļūt uz viņu mājokli dzīvojamajās mājās, kur nav pieejams lifts. Tālākiem braucieniem pieejams arī specializētā transporta pakalpojums. Vēršam uzmanību, ka minētie pakalpojumi Sociālajā dienestā jāpieprasa savlaicīgi – vienu darbadienu pirms plānotā brauciena, ja tas notiks Preiļu novada teritorijā, trīs darbadienas pirms brauciena, ja tas plānots ārpus pašvaldības teritorijas. Kalendārā gada laikā šos pakalpojumus persona var izmantot līdz piecām reizēm.
Trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā esošām personām, kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ nav iespējas nodrošināt savu vai ģimenes locekļu personīgo higiēnu, ir iespēja saņemt higiēnas pakalpojumu – izmantot dušu, kā arī nodot mazgāšanā veļu. Preiļos vidēji mēnesī dušas pakalpojums tiek izmantots 50 reizes, veļas mazgāšana vidēji 30 reizes.
Gadījumos, kad dzīvesvietā nodrošinātais pakalpojums nav pietiekošs, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pakalpojumus institūcijā.
Šobrīd ļoti pieprasīts gan no Preiļu pašvaldības, gan kaimiņu novadu iedzīvotājiem ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā, ko nodrošina SAC “Aglona”, SAC “Preiļi”, SAC “Rušona” un SAC “Vārkava”. Pakalpojums ietver sevī pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Pakalpojumu sniedzēji ar lielu gādību rūpējas par saviem klientiem, seko līdzi viņu veselības stāvoklim, sadarbojas ar dažādiem ārstniecības jomas speciālistiem, plāno saturīgas brīvā laika aktivitātes, iespēju robežās organizē garīgo aprūpi atbilstoši klientu konfesionālajai piederībai. Jautājumos par iesniedzamajiem dokumentiem un mērķgrupām, kurām tiesības saņemt šo pakalpojumu, aicinām griezties pie sociālā darba speciālistiem sava pagasta teritorijā vai pie sociālā darbinieka Preiļos. Bērniem šāda veida pakalpojums ir pieejams citu pašvaldību aprūpes centros, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.
Bērniem vai ģimenēm ar bērniem, ciešot no prettiesiskām darbībām, kā arī citos gadījumos, kad bērna atrašanās ģimenē nav iespējama, ir iespēja saņemt Krīzes centra pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina pamatojoties uz policijas rīkojumu, bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu vai Sociālā dienesta atzinumu, ja persona pati vēršas pēc palīdzības sociālo apstākļu dēļ. Pakalpojums tiek nodrošināts septiņas dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, nepieciešamības gadījumā uzreiz sazinoties vai ar Krīzes centra vadītāju vai dežurējošo sociālo audzinātāju.
Lai atbalstītu likumiskos pārstāvjus, kuru ģimenes aprūpē ir persona no 3 gadu vecuma ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un kurai ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ir iespēja saņemt atelpas brīža pakalpojumu līdz 30 diennaktīm kalendārā gada ietvaros. Līdzīgi kā citu pakalpojumu pieprasīšanas gadījumā, arī šajā jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kā arī jāuzrāda citi dokumenti pēc speciālista pieprasījuma.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās
darbības jautājumos Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2022.