Pašvaldības prioritāte ir atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem

22.03.2022.

Šī gada februāra beigās stājušies spēkā pašvaldības saistošie noteikumi “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” un “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā”, kurā noteikti gan dažādi palīdzības veidi, to apmēri, kā arī iedzīvotāju kategorijas, kas var pretendēt uz noteiktiem palīdzības veidiem, un palīdzības saņemšanas kārtība. Prioritāte viennozīmīgi ir atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem.
Viens no atbalsta veidiem ir bērna piedzimšanas pabalsts – tas ir noteikts 250 euro apmērā par jaundzimušo, ja abi vecāki ir deklarēti Preiļu novadā, vai 125 euro, ja pašvaldībā ir deklarēts tikai viens vecāks (līdz šim minētais pabalsts Preiļu novadā bija attiecīgi 220 un 110 euro). No trīs mēnešiem uz sešiem mēnešiem ir pagarināts laika periods, kādā pabalstam var pieteikties, bet saglabāts iepriekšējais nosacījums, ka vecākiem vismaz divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas jābūt deklarētiem Preiļu novadā.
Īpaši tiek paredzēts materiāli atbalstīt novada daudzbērnu ģimenes, kurām plānoti vairāki atbalsta veidi. Atbalsta veids, kas līdz šim nav bijis Vārkavas un Aglonas novados, ir pabalsts mācību līdzekļu iegādei, bērnam mācoties kādā no pašvaldības izglītības iestādēm. Pabalsta apmērs vienam skolēnam ir 40 euro, tam pieteikties iespējams augusta, septembra, oktobra mēnešos. Tiek paredzēts arī materiālais atbalsts daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, kuriem tiek piešķirta 50% atlaide no maksas par bērna ēdināšanu. To, ka neliels pašvaldības atbalsts rada zināmu drošības sajūtu jaunajām ģimenēm, rāda datu analīze par pabalsta – 50% atlaide no ēdināšanas maksas daudzbērnu ģimeņu bērniem un pabalsta mācību līdzekļu iegādei ieviešanu Preiļu novadā. Sociālie darbinieki bija novērojuši, ka daudzās ģimenēs dzima trešie bērni, kas ļāva ģimenes vecākajiem bērniem pretendēt uz šiem pabalstiem. Jāpiebilst, ka atlaide par daudzbērnu ģimenes bērna uzturēšanos dārziņā līdz šim bija tikai “vecajā” Preiļu novadā, savukārt Riebiņu novadā trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem maksa par dārziņu netika piemērota.
Kā jaunums no šī gada ir paredzēts atbalsts daudzbērnu ģimeņu vai bērna ar invaliditāti likumiskajam pārstāvim segt pacienta iemaksas izdevumus, kuri radušies par atrašanos stacionārā līdz divām dienām kopā ar bērnu. Tāpat ir paredzēts arī vienreizējs pabalsts bērnam ar invaliditāti 20 euro apmērā, to izmaksājot novembra mēnesī.
Jāuzsver, ka lielu un nozīmīgu atbalstu pašvaldība sniedz visām ģimenēm ar bērniem, apmaksājot brīvpusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās skolās, kā arī 5. – 12. klases skolēniem (1. – 4. klases skolēniem brīvpusdienas finansē valsts). Tāpat ievērojama sociālā palīdzība tiek sniegta audžuģimenēm, kurās ārpusgimenes aprūpe tiek nodrošināta bērniem, kuri to saņem, pamatojoties uz Preiļu novada bāriņtiesas lēmumu, kā arī pašvaldība ir paredzējusi nodrošināt sociālās garantijas bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes.
Ja trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni strikti nosaka valsts likumdošana – 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā, tad attiecībā uz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni līdz 2020. gadam katra pašvaldība varēja noteikt savu apmēru, kas apvienoto pašvaldību gadījumā bijis no 150 euro (zemākais līmenis) Aglonas novadā līdz 215 euro (augstākais līmenis) Preiļu novadā. Ņemot vērā, ka no 2021. gada likumdošana paredz amplitūdu, kādā apmērā drīkst noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni, pašvaldības speciālistu vidū panākta vienošanās to atstāt sekojošā apmērā – 327 euro pirmajai un vienīgajai personai un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Tas darīts ar mērķi paredzēt samērīgumu gan attiecībā pret noteikto trūcīgas mājsaimniecības slieksni, gan radīt saprotamus nosacījumus, personai pretendējot uz atbalsta paku saņemšanu, kuras iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.
Kā tas bijis līdz šim, trūcīgās mājsaimniecības (persona vai ģimene) materiālo palīdzību saņem atbilstoši valstī noteiktajai likumdošanai – Ministru kabineta noteikumos noteikts garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI pabalsts) un mājokļa pabalsts, kas tiek aprēķināti pēc valdības noteiktas formulas un katrai mājsaimniecībai tā ir individuāla summa. GMI pabalsta gadījumā šī summa ir atkarīga no kopējā personu skaita mājsaimniecībā un no to ienākumiem, bet mājokļa pabalsta gadījumā tā aprēķina formulā ir jāiekļauj izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu (piemēram, īre), izdevumi par dažādiem pakalpojumiem (elektroenerģija, gāze, ūdens u.c.), izdevumi par telekomunikāciju pakalpojumiem un interneta saistītie izdevumi, kas, pašsaprotami, katrā mājsaimniecībā atšķiras. Trūcīgām mājsaimniecībām pamatā pabalsti tiek piešķirti, izvērtējot viņu materiālo stāvokli un īpašumus, bet cilvēki var nonākt arī krīzes situācijās, kad, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, var izmaksāt vienreizēju pabalstu 500 euro apmērā.
Pašvaldība joprojām ir paredzējusi atbalstu personas apbedīšanai – trūcīgas personas apbedīšanai 300 euro apmērā, pārējiem iedzīvotājiem apbedīšanas pabalsts ir 100 euro.
Jaunajā Preiļu novadā trūcīgām mājsaimniecībām ir tiesības saņemt pabalstu medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai, t. i. 50% no samaksātās summas, bet ne vairāk kā 150 euro gadā, kā arī saglabāts līdz šim Preiļu novadā esošais pabalsts pacientu iemaksu segšanai pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, neizvērtējot to ienākumus, ārstējoties līdz divām dienām stacionārā. Tāpat senioriem paredzēts pabalsts dzīves jubilejās. Ja līdz šim ar 30 euro pabalstu Preiļu novadā sumināja iedzīvotājus, kuri sasnieguši vismaz 90 gadus, tad no šī gada ikviens seniors savā 80., 85., 90. un 95. dzīves jubilejā tiek sveikts ar 50 euro pabalstu, 100 gadu jubilejā – 100 euro, bet svinot katru nākamo gadu pēc 100 gadiem – 50 euro. Tāpat saglabāta iespēja politiski represētai personai saņemt vienreizēju pabalstu 20 euro, savukārt 50 euro vienreiz gada maksā personai, kas pilda aizgādņa pienākumus.
Jautājumos par sociālo un materiālo pabalstu piešķiršanu lūgums vērsties pie sava pagasta teritorijas attālinātajā klientu pieņemšanas punktā strādājošā sociālā darba speciālista (kontakti pieejami pašvaldības mājaslapā), kurš vislabāk spēs izvērtēt katru individuālo situāciju un organizēt palīdzības sniegšanu.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja
Sandra Sprindža

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2022.