Par pašvaldības autoceļu nodalījuma joslu uzturēšanu

10.03.2022.

Lai rūpētos par mūsu novada lauku teritorijām, svarīgs ne tikai pašvaldības ieguldījums, bet arī iedzīvotāju atsaucība un atbildīga rīcība. Pašvaldībai kā ceļu īpašniekam jānodrošina pašvaldības autoceļu nodalījuma joslas tīrību un  pārredzamību, t.sk. nodalījuma joslas pļaušanu un nodalījuma joslā augošo krūmu ciršanu (to nosaka MK 2021. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”).

Preiļu novada pašvaldība, veicot attiecīgo iepirkuma procedūru, no ceļu fonda līdzekļiem regulāri veic ceļmalu appļaušanu, iespēju robežās izpļauj un izcērt gar ceļa malām saaugušos krūmus. Aglonas un Vārkavas pagastu teritorijās šos darbus veic komunālās daļas darbinieki. Diemžēl bieži procesu apgrūtina pašvaldības ceļam piegulošo zemju īpašnieku bezatbildīga rīcība, izmetot ceļmalas grāvjos vai ceļmalās metāla priekšmetus, drātis, akmeņus, kokmateriālus u.c. Šādi apstākļi  apgrūtina tehnikas vadītāju darbu, kā arī var radīt ievērojamus zaudējumus, ja pļaujmašīnas tiek bojātas un tām nepieciešams remonts. Tāpat novērots, ka vairāki zemnieku saimniecību īpašnieki izvieto elektriskos ganus pārāk tuvu pašvaldības ceļam, kas arī apgrūtina ceļmalu kopšanas darbus.

Koplietošanas ceļš vai iela ir inženierbūve, kas pieder pašvaldībai. Attiecīgi iedzīvotājiem, kuriem pieder zemes vienības, ko šķērso šīs inženierbūves, jāņem vērā, ka autoceļa aizsargjoslā bez pašvaldības saskaņojuma nedrīkst veikt, piemēram,  remontdarbus vai ko tamlīdzīgu, nedrīkst uzstādīt dažāda veida objektus (t.sk. žogus, ganu mietiņus u.c.), kuri traucē autoceļa uzturēšanas darbiem. Visas darbības, ko iespējams veikt šajās joslās, kā arī ierobežojošos apstākļus kādai rīcībai nosaka atbilstoši Zemes pārvaldības likuma, Aizsargjoslu likuma un Likuma “Par autoceļiem” pantiem. Jāatzīmē arī, ka Likumā “Par autoceļiem” ir ietverts pants, kas nosaka autoceļa īpašnieka tiesības, tostarp pašvaldības tiesības pieprasīt nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Lūdzam pašvaldības autoceļiem piegulošo zemes vienību īpašniekus un ikvienu iedzīvotāju būt atbildīgiem, nepiesārņot ceļa malas ar atkritumiem, neizvietot pašvaldības ceļa malās ganāmpulka nožogojumus un citus priekšmetus, kas traucē pašvaldības komunālās daļas vai citas organizētās tehnikas darbam. Ja spēsim ar sapratni izturēties cits pret citu un cienīt viens otra darbu, mūsu novada lauku teritorijas būs skaistākas un sakoptākas.

Informāciju apkopoja
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2022.