Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes uzsākšanu

08.03.2022.

2022. gada 24. februārī domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Smilgas”, Aglonas pagastā, Preiļu novadā (kadastra apzīmējums 76420040125) kā teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes uzsākšanu”.
Lokālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi grozīt Aglonas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025. gadam.

Lokālplānojuma uzdevumi:
1. Izstrādāt nepieciešamos grozījumus Aglonas novada teritorijas plānojumā lokālplānojuma teritorijā, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.

2. Lokālplānojumu izstrādāt, pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, pašvaldības teritorijas plānojumu un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības.

3. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros sagatavot:
i. paskaidrojuma rakstu, kurā ietvert lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, risinājuma aprakstu un tā saistību ar piegulošajām teritorijām, kā arī atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
ii. grafisko daļu, kurā noteikt funkcionālo zonējumu un noteikt vai precizēt galvenos inženiertīklu apgādes risinājumus (grafisko materiālu izstrādāt atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas informatīvajā sistēmā (TAPIS) noteiktajām prasībām).
iii. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kuros noteikt prasības teritorijas izmantošanai funkcionālajā zonā, apbūves parametrus, kā arī citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izstrādāt teritorijas attīstības plānošanas informatīvajā sistēmā (TAPIS) sistēmā).

Informāciju sagatavoja
Sanita Meļko
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja vietnieks (attīstības un investīciju jautājumos)

Pēdējās izmaiņas: 08.03.2022.