Preiļu novada dome pieņēmusi lēmumu Salas pamatskolu no 2022. gada 1. septembra reorganizēt par sākumskolu

24.02.2022.

Preiļu novada dome 24. februāra domes sēdē pieņēmusi lēmumu no 2022. gada 1. septembra reorganizēt Salas pamatskolu par Salas sākumskolu, kur pamatizglītību varēs iegūt 1.-6. klases audzēkņi, pirmsskolas darbu izmaiņas neskars. Jautājums par Salas pamatskolas internāta darbību tiks izskatīts tuvākajā laikā, kad kompleksi tiks vērtēta novada izglītības iestāžu internātu darbība, transporta plūsma, iedzīvotāju vajadzības un iespējas saņemt skolu internātu pakalpojumus.

Jautājums par Salas pamatskolas turpmāku pastāvēšanu aktualizējās gada sākumā un raisīja lielu sabiedrības un mediju uzmanību. Skolu tīkla sakārtošana ir sarežģīts uzdevums, kas veicams visās pašvaldībās. Plānojot izglītības jomas attīstību, vietvarām jāņem vērā daudzi faktori: pašvaldību administratīvo teritoriju izmaiņas, skolu finansējuma modeļa maiņa, Izglītības ministrijas norādes, Valsts pārvaldes iekārtas likumu un citu valstī noteikto normatīvo aktu prasības.

Līdzīgi kā citas pašvaldības arī Preiļu novada pašvaldība veic skolu tīkla sakārtošanas darbus, kur galvenais mērķis ir nodrošināt skolēniem kvalitatīvu izglītību, vienlaikus optimizējot pašvaldības resursus. Gada sākumā dome pieņēma lēmumu par Rušonas pamatskolas reorganizāciju, no 2023. gada 1. septembra to pievienojot Aglonas vidusskolai.  Izmaksu nesamērīguma pret skolēnu skaitu dēļ, tika pieņemts lēmums izvērtēt Salas pamatskolas turpmāku pastāvēšanu. Šobrīd skolā 1. – 9. klasē mācās 44 skolēni, pirmskolas grupā 16, kopā – 60.

Lai izskatītu visus apstākļus par Salas pamatskolas darbību, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota speciāla darba grupa, kas vairākkārt viesojās skolā, tikās ar pedagogiem un audzēkņu vecāku pārstāvjiem, analizēja un izvērtēja saņemto informāciju un esošo situāciju. Darba grupā strādāja Izglītības pārvaldes vadītājs, finanšu speciāliste, Salas pamatskolas direktore,  Preiļu novada pašvaldības pārstāvji –  domes deputāti un darbinieki, kā arī Saunas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja.

Pēdējā darba grupas sapulcē 10. februārī tika uzklausīti darba grupas dalībnieki un uzaicinātās personas, kuras sniedza ziņojumus gan par skolas audzēkņu skaitu un sadalījumu pa klasēm, gan par skolā uzsāktajiem projektiem, gan par iestādes mācību līdzekļiem, kā arī citiem jautājumiem. Lai nodrošinātu sākumskolas izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai un piedāvātu 7. – 9. klases skolēniem apgūt mācības vidē ar labāku materiāltehnisko bāzi, tika nolemts reorganizēt Salas pamatskolu par sākumskolu, bet 7. – 9. klases skolēnus mudināt mācīties citās novada skolās. Darba grupas atzinums tika sniegts divās redakcijās – reorganizāciju skolā veikt no 2022. gada 1. septembra vai no 2024. gada 1. septembra.

Salas pamatskolas jautājumu turpināja izskatīt Preiļu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 17. februārī. Pēc sarunām un diskusijām, komitejas sēdes dalībniekiem vienojoties, jautājums uz domes sēdi tika virzīts šādā redakcijā: “Reorganizēt Preiļu novada Salas pamatskolu, pārveidojot to par Salas sākumskolu no 1. klases līdz 6. klasei no 2022. gada 1. septembra”.

24. februāra Preiļu novada domes sēdē uzklausot Salas pamatskolas direktores viedokli un vairāku domes deputātu aicinājumu, kā priekšlikums uz balsošanu tika virzīta arī darba grupā izskanējusī lēmuma redakcija – reorganizēt Salas pamatskolu par sākumskolu no 2024. gada 1. septembra. “Šādi skolas attīstības scenāriji tika izvēlēti, balstoties uz vairākiem būtiskiem apstākļiem. Šobrīd Salas pamatskolā no 7. līdz 9. klasei mācās 19 skolēni, akreditācijas termiņš izglītības īstenošanai ir līdz 2024. gadam. Darba grupas darba laikā mainījās arī ārējie normatīvie akti, kas paredz, ka no 2022. gada 1. septembra vairs nevarēs veidot apvienotās klases 7. – 9. klašu grupā, kas šobrīd, pie esošā finansējuma modeļa, prasīs papildu pedagoga izmaksas. Grūtības sagādā arī tas, ka vēl joprojām nav zināms, kāda būs pedagoģisko darbinieku algu finansēšanas kārtība,” skaidroja Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Priekšlikums virzīt uz balsošanu arī otro lēmuma variantu par reorganizācijas veikšanu no 2024. gada nesaņēma pietiekamu balsu skaitu un tika noraidīts (balsojums: par – 4, pret – 8, atturas – 2).

Preiļu novada domes deputāte Iveta Stare uzsvēra, ka 2018. gadā visi deputāti vienbalsīgi bija lēmuši par projektu, kas paredzēja divu novada skolu –  Preiļu 1. pamatskolas un Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas  mācību vides uzlabošanu un modernizēšanu. Tādēļ šodien esot savādi vērot dažu deputātu pēkšņo viedokļa maiņu un dzirdēt runas par mūsdienām atbilstoša mācību procesa, neko tajā neieguldot, nodrošināšanu Salas pamatskolā. “Aprīkojuma, tehnisko ierīču, mācību iekārtu un mēbeļu iegādei jaunu dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas) kabinetu izveidei, bezvadu interneta pieslēguma izveides un mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegādei ir ieguldīti: Preiļu 1. pamatskolā 346 tūkstoši euro, Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijā 434 tūkstoši euro. Tas nozīmē, ka skolēni no 7. klases mācās labiekārtotos, modernos, renovētos mācību priekšmetu kabinetos ar ergonomiskām skolēnu mēbelēm, interaktīvajiem paneļiem visos šajos mācību kabinetos, ar portatīvajiem un planšetdatoriem, ar sensoru komplektiem laboratorijas darbiem un praktikumiem bioloģijā, ķīmijā un fizikā, ar 3D printeriem, ar moderni aprīkotiem informātikas kabinetiem. Bērniem ir iespēja padziļināti apgūt dabaszinību cikla un matemātikas mācību priekšmetus fakultatīvajās nodarbībās un interešu izglītības pulciņos. Abās šajās skolās 7. – 9. klasēs mācās no 10 līdz 17 bērniem klasē, tāpēc esmu pārliecināta, ka katrs ir pamanīts un katram ir veltīta noteikta uzmanība. Tāpēc, cienījamie deputāti, atbildēsim, vismaz sev, godīgi, bez populisma un skaļiem saukļiem – vai bērni no Salas skolas uzsākot mācības, iespējams, šajās skolās – būs zaudētāji?” klātesošajiem jautāja I. Stare.

Pēc dažādu viedokļu apmaiņas uz balsošanu tika virzīts lēmumprojekts, kas paredz reorganizēt Preiļu novada Salas pamatskolu, pārveidojot to par Salas sākumskolu no 1. klases līdz 6. klasei no 2022. gada 1. septembra, saglabājot arī pirmsskolas grupas. Par lēmumprojektu nobalsoja 9 deputāti, 5 bija pret, atturējās viens.  Pieņemtais lēmums stāsies spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2022.