24. februāra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

21.02.2022.

Preiļu novada pašvaldības kārtējā domes sēde notiks  2022. gada 24. februārī plkst. 10.00.  Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas 2. stāva zālē,  Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Darba kārtība

Finanšu komitejas jautājumi:

 1. Par Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtības apstiprināšanu.
 2. Par “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa” nolikuma apstiprināšanu.
 3. Par noteikumu “Mobilo telefonu un telefonu numuru piešķiršanas un izmantošanas kārtība Preiļu novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” apstiprināšanu.
 4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā.
 5. Par piedalīšanos LEADER projektu konkursā.
 6. Par Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2022. – 2024. gadam.
 7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda projektiem.
 8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai”.
 9. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jaunie spārni” projektu iesniegumu konkursam.
 10. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
 11. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 14. Par telpu apakšnomas līguma slēgšanu.
 15. Par pašvaldības zemes atsavināšanas uzsākšanu.
 16. Par izsoles rezultātiem.
 17. Par zemes gabalu nomas tiesību izsoli.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:

 1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 2. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 3. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
 4. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
 5. Par dzīvojamās mājas īri.
 6. Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”.
 7. Par saistošajiem noteikumiem “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.
 8. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumu „Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.
 9. Par Preiļu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 10. Par Salas pamatskolas reorganizāciju.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu.
 12. Par īres tiesību piešķiršanu.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:

 1. Par saistošajiem noteikumiem „ Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā”.
 2. Par saistošajiem noteikumiem “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”.
 3. Par saistošajiem noteikumiem „ Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā”.
 4. Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā” apstiprināšanu.
 5. Par saistošo noteikumu “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu.
 6. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 7. Par Preiļu novada pašvaldības Aglonas Komunālo pakalpojumu daļas nolikuma apstiprināšanu.
 8. Par Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas nolikuma apstiprināšanu.
 9. Par Preiļu novada pašvaldības Lauku teritoriju komunālās daļas nolikuma apstiprināšanu.
 10. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Aglonas pagastā, Preiļu novadā kā teritorijas plānojuma grozījumi izstrādes uzsākšanu.
 11. Par telpu nomas līgumu.
 12. Par nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 13. Par zemes nomu.
 14. Par nekustamā īpašuma sadali.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi Upmalas pagastā.
 17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
 18. Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu.
 19. Par atteikumu zušu licences izsniegšanai.
 20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Ciriša ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
 21. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Jašazarā 2022.gadam iedalīšanu.
 22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kaučera ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
 23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Eikša ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
 24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
 25. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Tartakas upē 2 km no Cirīša ezera izsniegšanu zemnieku saimniecībai “Sollominas muiža”.
 26. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību ”Agnese”, un zvejas limita komerciālajai zvejai Bieržgaļa ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
 27. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību ”Purviņi”, un zvejas limita komerciālajai zvejai Lielā Kolupa ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
 28. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Bicānu ezerā 2022.gadam iedalīšanu.
 29. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Kameņecas Ilzis ezerā 2022.gadam iedalīšanu.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              Ārijs Vucāns

Darba kārtība  (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2022.