Skolu tīkla sakārtošana Preiļu novadā

26.01.2022.

25. janvārī Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns tiešsaistes sapulcē tikās ar Latvijas Saeimas deputātu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisiju, lai kopīgi pārrunātu skolu tīkla sakārtošanu Preiļu novadā. Sarunu centrā bija jautājums par Salas pamatskolas darbību. Jāatzīmē, ka Preiļu novada pašvaldībā ir izveidota darba grupa, kas vērtē skolas darbību un analizē, kādas ir šīs izglītības iestādes nākotnes perspektīvas.

Salas pamatskolā šobrīd mācās 60 bērni, vairāk nekā trešā daļa no bērniem skolā ierodas no citiem pagastiem un dzīvo internātā. Skolā tiek īstenotas sekojošas izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programma;
  • pamatizglītības programma;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2021. gadā apstiprinātas Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai”. Tās nosaka, ka izglītības iestāžu funkcijām Latvijā ir jātransformējas – izglītības iestādēm kļūstot par “mācīšanās organizācijām”, kas piedāvā daudzveidīgas mācīšanās iespējas, mācību vides un pieejas daudzveidīgām auditorijām – bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem. Izglītības iestādēm jābūt organizācijām ar augstu vadības, pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālās kompetences līmeni, stratēģisku darbības redzējumu, atbildību un autonomiju.

Novada domes kompetencē ir veidot izglītības nozares stratēģiju, analizējot datus par skolu kopējo tīklu, ņemot vērā  izglītības programmu pieejamību, iepriekš veiktās investīcijas izglītības iestāžu infrastruktūrā un mācību vidē, izmaksas uz vienu skolēnu, internātu kvalitāti un pieejamību, teritoriālo iedalījumu un demogrāfiskās tendences.

Izglītības iestāžu mērķim jābūt kvalitatīvas un vispusīgas izglītības nodrošināšana. Izglītības un zinātnes ministrija visā Latvijā atzinīgi vērtē skolu tīkla sakārtošanu un runā par kvalitatīvo un kvantitatīvo sasniedzamo rādītāju noteikšanu arī vidējās izglītības iestādēm.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns uzsver: “Izglītības sistēmas efektīva pārvaldība, ilgtermiņa domāšana ir mūsu prioritāte. Preiļu novadā iegūtajai izglītībai jāatbilst pasaules standartiem, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas nostādnēm.”

Darba grupas uzdevums ir objektīvi izvērtēt situāciju un sniegt rekomendācijas turpmākajām darbībām.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2022.