Kā veidojas pašvaldības budžets?

25.01.2022.

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Pagastu, pilsētu un rajonu budžetu ieņēmumus veido atskaitījumi no valsts nodokļiem un nodevām, pašvaldību nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, dotācijas un mērķdotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, maksājumi no pašvaldību savstarpējās palīdzības fondiem, maksājumi par pakalpojumiem, atskaitījumi no pašvaldību uzņēmumu peļņas, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas (izīrēšanas), īpašuma pārdošanas un citi ar likumu noteikti ieņēmumi.

Pašvaldību domes organizē pašvaldību budžetu izpildi, nodrošina nodokļu iekasēšanu un līdzekļu racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, Ministru kabineta un Finanšu ministrijas izstrādātajiem vispārējiem noteikumiem.

Pašvaldībām ir tiesības būt patstāvīgām un to neatņemama sastāvdaļa ir atbildība par autonomo funkciju pildīšanu, minēts likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā.

Pašvaldības izdevumi veidojas pašvaldībai nodrošinot savu funkciju izpildi. Dažas no svarīgākajām pašvaldības funkcijām ir izglītības iegūšanas pieejamība, sociālās palīdzības nodrošināšana, veselības aprūpes pieejamība, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana, komunālo pakalpojumu nodrošināšana, palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā, savas administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, rūpes par kultūru un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība, saimnieciskās darbības sekmēšana un bezdarba samazināšana u.c. Tāpat pašvaldībai jānodrošina virkni pakalpojumu, kas skar iedzīvotāju dzīvokļa jautājumu risināšanu, atļauju un licenču komercdarbībai izsniegšanu, zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu, civilstāvokļa aktu reģistrācijas veikšanu u.c. Funkciju izpildes kārtību reglamentē attiecīgās nozares speciālie normatīvie akti, savukārt, attiecīgās nozares vai jomas funkciju izpildi kompetences ietvaros uzrauga atbildīgās valsts pārvaldes iestādes.

Pašvaldību budžetu izdevumi saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt līdzekļu daudzumu, kuru veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu. Pašvaldību budžetus sastāda saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

Avots: naudasskola.lv

Informāciju sagatavojusi  Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa

 

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2022.