27. janvāra Preiļu novada domes kārtējās sēdes darba kārtība

24.01.2022.

Preiļu novada domes kārtējās sēde notiks  2022. gada 27. janvārī plkst. 10.00 Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkas 2. stāva zālē  (Raiņa bulvāris 19, Preiļos).

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

Finanšu komitejas jautājumi:
2. Par Preiļu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzība nolikuma apstiprināšanu.
3. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada domes amatpersonu un Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā.
4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC AGLONA darbinieku amatu sarakstā.
5. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Galvenās bibliotēkas darbinieku amatu sarakstā.
6. Par saistošajiem noteikumiem „ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā”.
7. Par pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
8. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem.
10. Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs.
11. Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada privātajās izglītības iestādēs.
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
13. Par izsoles rezultātiem.
14. Par pašvaldības īpašumā esošu telpu Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par kustamās mantas izsolēm.
16. Par autobusa MERCEDES –BENZ SPRINTER 411 pārdošanas par brīvu cenu rezultātiem.
17. Par aizdevumu projektam nr.3.3.1.0/20/I/012 “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
18. Par saistošajiem noteikumiem „ Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību Preiļu novadā”.
19. Par saistošo noteikumu precizēšanu.
20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
21. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.
22. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
23. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
24. Par nedzīvojamo telpu nomu.
25. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
26. Par grozījumiem lēmumā.
27. Par saistošo noteikumu “Par neapbūvēta Preiļu novada pašvaldībai piederoša vai
piekrītoša zemesgabala nomas maksu” apstiprināšanu.
28. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ,,Mērniecības datu centrs”.
29. Par pašvaldības zemes nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.
30. Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu.
31. Par zušu murdu izmantošanas samaksas kārtību.
32. Par adreses piešķiršanu.
33. Par zemes nomu.
34. Par nekustamā īpašuma sadali.
35. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
37. Par medību tiesību nomas līgumiem.

Sēdes darba kārtība (PDF).

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2022.