Labklājības pārvalde pāriet uz vienotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanu pašvaldības iedzīvotājiem

12.01.2022.

2021. gada 29. decembrī Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikums un tā struktūra, lai Preiļu novada pašvaldībā no 2022. gada 1. janvāra tiktu organizēts vienots darbs sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas jautājumos.
Ar šī nolikuma stāšanos spēkā savu darbību pārtrauca bijušo Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu sociālie dienesti, kā arī Aglonas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Aprūpe mājās”. Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus turpmāk koordinēs Preiļu novada Labklājības pārvalde, kas apvieno sevī visus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniedzējus.
Lai nodalītu sociālās palīdzības organizēšanas, sociālā atbalsta sniegšanas un sociālo pakalpojumu piešķiršanas jautājumus, kas jaunizveidotajā novadā ieņems būtisku lomu, minēto darbību veikšanai tikusi izveidota jauna struktūrvienība “Sociālais dienests”. Tā pārziņā darbojas sociālās palīdzības nodaļa, tai skaitā attālinātie klientu pieņemšanas punkti, kā arī sociālā atbalsta un pakalpojumu nodaļa. Esam mēģinājuši virzīties uz specializāciju, jaunajā novadā akcentējot sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem lomu.
Atšķirībā no iepriekšējā Labklājības pārvaldes darbības modeļa, pašvaldībā izveidoto pakalpojumu, t.sk., sociālo pakalpojumu sniedzēji kā atsevišķas struktūrvienības no jaunā gada ir tiešā Labklājības pārvaldes vadītāja pārziņā. Strukturālās izmaiņas neietekmē pakalpojumu pieejamību – Preiļu novadā ir četri sociālās aprūpes centri (“Rušona”, “Preiļi”, “Vārkava”, “Aglona”), Dienas aprūpes centrs, Aprūpes mājās birojs, Krīzes centrs, Grupu dzīvokļi un pakalpojumu centrs “Līči”.
Lai ikviena persona vai ģimene, vai personu grupa saņemtu kvalitatīvu, efektīvu, savlaicīgu un profesionālu atbalstu un palīdzību sociālo problēmu risināšanā, kā arī šo atbalstu nodrošinātu iespējami tuvu klienta dzīvesvietai, arī turpmāk novada lauku teritorijās ir pieejami attālinātie klientu pieņemšanas punkti, kur iedzīvotāji var vērsties pēc palīdzības. Izvērtējot oficiālos datus par iedzīvotaju skaitu atsevišķos pagastos, ir tikusi veikta darba optimizēšana, paredzot, ka viens sociālā darba speciālists sniegs nepieciešamo atbalstu kaimiņos esošajos pagastos dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Kā turpmāk tiks sniegta sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Preiļu novada iedzīvotājiem?
Preiļu pilsētā Labklājības pārvalde turpina sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, tāpat kā tas tika darīts pirms novadu apvienošanās. Iedzīvotāji tiek pieņemti klātienē, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, kā arī ar sociālā darba speciālistiem var sazināties telefoniski, lai saņemtu nepieciešamo informāciju par sociālajiem jautājumiem. Aicinām iedzīvotājus zvanīt uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes kontakttālruni 65323200.

Katrā novada pagasta pārvaldē amata pienākumus veic sociālā darba speciālists, kurš sniedz iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju par sociālo palīdzību vai sociālajiem pakalpojumiem, un tiek pieņemti iesniegumi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju sociālajos jautājumos, aicinām sazināties ar speciālistiem telefoniski:

Vārkavas pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistu telefona numurs: 28383161
Aglonas pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistu telefona numurs: 29403536
Galēnu un Sīļukalna pagastu sociālā darba speciālistes telefona numurs: 65329003
Rušonas pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistes telefona numurs: 67781456
Stabulnieku pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistu telefona numurs: 29393098
Silajāņu pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistes telefona numurs: 65323200
Riebiņu pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistes telefona numurs: 65392656
Pelēču un Aizkalnes pagastu sociālā darba specialista telefona numurs: 20241389
Saunas pagasta sociālā darba speciālista telefona numurs: 22049589

Pašvaldības mājaslapā ir atjaunota aktuālā kontaktinformācija, kā sazināties ar līdzšinējās Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbiniekiem, kā arī pamazām tiks papildināta informācija par attālinātajos klientu pieņemšanas punktos nodarbinātajiem.
Vēlamies informēt, ka izmaiņas, kas skar sociālās un materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu vēl, jo saistošie noteikumi sociālajā jomā, kas ir apstiprināti Preiļu novada domes sēdē, pašlaik tiek saskaņoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā normatīvo aktu apstiprināšanas kārtībā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja
Sandra Sprindža

Pēdējās izmaiņas: 12.01.2022.