Preiļu novada Labklājības pārvalde aicina atsaukties potenciālos aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējus jaunizveidotā novada teritorijā

16.12.2021.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunizveidotajā Preiļu novadā kopš š.g. jūlija ietilpst arī Aglonas pagasts, Riebiņu un Vārkavas novadi. No 2022.gada janvāra sociālo pakalpojumu organizēšana un sniegšana būs vienota visā novada teritorijā. Līdz šim aprūpes mājās pakalpojums katrā pašvaldībā ticis sniegts atšķirīgi, tāpēc, lai arī turpmāk atbalsts sasniegtu tieši tos cilvēkus, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar pilnvērtīgi par sevi rūpēties, bet var turpināt uzturēties savā dzīves vietā, Preiļu novada Labklājības pārvalde aicina atsaukties potenciālos aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējus tieši Aglonas pagastā, kā arī bijušo Riebiņu un Vārkavas novadu teritorijās. Darām zināmu – ja cilvēkam ir medicīniskā, sociālā darbinieka vai psihologa augstākā izglītība, aprūpētāja pakalpojumu var sniegt bez kvalifikācijas kursu beigšanas. Tie, kuriem nav atbilstošas izglītības, bet viņi gribētu un varētu apgūt aprūpētāja kursu, un viņiem ir pieredze un iemaņas radinieku aprūpē, var nokārtot īpašu pārbaudījumu testu, un apliecību iegūt pat vienas dienas laikā. Kritērijs, ko gan nevar pierādīt dokumentāli, ir cilvēkmīlestība, tikai tad var strādāt par aprūpētāju. Tāpat vairāk ir jāmāk klausīties, ne runāt pašam, kā arī jāievēro konfidencialitāte.

Visa informācija par iespēju sniegt aprūpētāja pakalpojumu, kā arī iesniedzamajiem dokumentiem un nosacījumiem aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai pieejama, sazinoties ar Aprūpes mājās biroja vadītāju – sociālo darbinieku Annu Vavilovu.

Kam nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu?

Pakalpojumu dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām, kuras ir vientuļas, kā arī pilngadīgām personām, kurām noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte un kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas darbus pamatvajadzību apmierināšanai un savu personisko aprūpi.

Kādi ir pakalpojuma sniedzēja pienākumi?

 • veikt sociālo aprūpi klientiem atbilstoši viņu pašaprūpes spējām un prasmēm, pamatojoties uz klientu individuālajiem sociālās aprūpes plāniem
 • veicināt klientus iesaistīties pašaprūpes veikšanā

Kādas ir prasības?

 • pamata, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
 • iegūta aprūpētāja kvalifikācija un/vai apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma „Sociālās aprūpes darba pamati”
 • vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts
 • VID reģistrēta saimnieciskā darbība
 • latviešu un krievu valodas zināšanas
 • augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem

Ko mēs piedāvājam?

 • Iespēju apvienot pakalpojuma sniegšanu ar pamatdarbu
 • Atlīdzību 3,60EUR/h

Papildinformācija:

Aprūpes mājās biroja vadītāja – sociālā darbiniece ANNA VAVILOVA
Tālr.: 26267500
e-pasts: anna.vavilova@preili.lv

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
 Anita Gāga

 

PIELIKUMS

Kas ir saimnieciskā darbība?  

 • Par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

Saimnieciskās darbības kritēriji:

Fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;
 • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu) atsavināšanas;
 • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Ienākumu gūšanu no nekustamā īpašuma pārdošanas, kā arī no īpašumā esoša augoša meža pārdošanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas neuzskata par saimniecisko darbību, neatkarīgi no veikto darījumu skaita, ja izdevumi, kas saistīti ar šā ienākuma gūšanu, nav atzīti par saimnieciskās darbības izdevumiem.

Ienākumu gūšanu no metāllūžņu pārdošanas neuzskata par saimniecisko darbību, izņemot, ja metāllūžņus pārdod individuālais komersants, kurš saņēmis licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.

(!) Maksa par saimnieciskās darbības reģistrāciju nav paredzēta.

(!) Par to, vai persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību, var pārliecināties VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “VID publiskojamo datu bāze” – “Saimnieciskās darbības veicēji”.

 • https://youtu.be/CLVSoYlaS1A;
 • https://youtu.be/z9b7dKEQVOM;
 • Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas VID kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.
 • Saimniecisko darbību var reģistrēt:

–  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā “Dokumenti/No veidlapas/Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas/Nodokļu maksātāja (Fiziskas personas) reģistrācijas dati”;

Saimnieciskās darbības veicējs var izvēlēties vienu no nodokļu maksāšanas veidiem:
Maksāt VSAOI un IIN no saimnieciskās darbības ienākuma vispārējā kārtībāKļūt par samazinātās patentmaksas maksātāju, ja ir   pensionārs vai persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanuMaksāt Mikrouzņēmuma nodokliPieteikt paziņoto  saimniecisko darbību (bez saimnieciskās darbības reģistrācijas, ja gūst ienākumu no  īpašuma un nav būtisku izdevumu)

 

Pēdējās izmaiņas: 16.12.2021.