Noslēdzies starpnovadu sadarbības projekts jaunatnes jomā “Vienam – ātrāk, kopā – tālāk!”

13.12.2021.

Projekta “Vienam – ātrāk, kopā – tālāk!” mērķis bija veicināt sadarbību starp bijušajiem Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadiem, tajos strādājošiem darba ar jaunatni veicējiem un pašiem jauniešiem. Atbilstoši Administratīvi Teritoriālajai reformai, 2021. gadā Preiļu novads tika paplašināts, tam pievienojot Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novadus.

Projekta īstenošanas laiks norisinājās no 2020.gada 20.decembra līdz 2021.gada 31.oktobrim, projekta realizētājs – Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”.

Projekta mērķis bija apzināt jaunā novada situāciju jaunatnes darbā un izplānot un veikt aktivitātes, kas vērstas uz starpnovadu sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās – digitālais darbs ar jaunatni, mobilais darbs ar jaunatni, jauniešu līdzdalība un sociālā iekļaušana, speciālistu kapacitātes stiprināšana – jaunatnes politikas īstenošanai un attīstībai vietējā līmenī.

Projekta mērķa grupa bija darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti un organizācijas no Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadiem un visu iesaistīto novadu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

2020. gadā uz 1. oktobri bijušajā Preiļu novadā vecumā no 13 līdz 25 gadiem bija 1 664 jaunieši, bet apvienotajā Preiļu novada teritorijā Preiļu novadā uz 18.01.2021. bija 2064 (datu avots – Preiļu novada jauniešu centrs “ČETRI”) jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem jeb 12,2 % no visiem iedzīvotājiem.

Tika apzināta jaunizveidotā Preiļu novada (Preiļu novada pašvaldības) situācija darbā ar jaunatni, tika veikts izpētes darbs gan individuāli katrs jaunatnes lietu speciālists (Preiļi, Riebiņi, Aglona, Vārkava), gan diskutēts un pētīts kopumā visā jaunajā novadā (apvienotās Preiļu novada pašvaldības 14 pagastos un Preiļu pilsētā). Tika veiktas vairākas SVID analīzes, tās izdiskutētas un apvienotas vienā Preiļu novada jaunatnes jomas SVID (stiprās, vājās puses, kā arī iespējas un draudi) analīzē. Tika izveidota jauniešu anketa un veikta anketēšana visā novadā. Norisinājās arī sarunas ar jauniešiem par viņu vēlmēm, vajadzībām, to risinājumiem. Tika apzinātas un apkopotas mobilā darba vajadzības un iespējas, tika izstrādāta arī kopīgā jaunatnes jomas darba struktūra un nepieciešamie cilvēkresursi. Covid-19 ierobežojumi, protams, kavēja aktivitāšu norisi, bet lielākā daļa aktivitāšu tika realizētas un risinājumi tika atrasti. Projekta laikā ir izstrādāti vairāki dokumentu projekti un rīcības plāni, kurus plānojam apstiprināt un realizēt 2022.gadā un ilgtermiņā, saņemot pašvaldības atbalstu. Darba grupu tikšanās laikā tika noteiktas jaunatnes jomas prioritātes un vērtības, un izveidots ilgtermiņa jaunatnes politikas attīstības dokuments (projekts). Notika regulāras tikšanās (klātienē un attālināti) jaunatnes darbā iesaistītajiem, meklēti risinājumi un veicināta sadarbība.

Projekta ietvaros norisinājās sekojošas aktivitātes:

1. Izveidota projekta darba grupa no 5 jaunatnes lietu speciālistiem apvienotajā Preiļu novadā.
2. Apzināta situācija darbā ar jaunatni visā novada teritorijā – statistika, līdzdalības iespējas, jaunatnes darba veicēji.
3. Veiktas SVID analīzes jaunatnes jomā.
4. Veikta jauniešu vēlmju un vajadzību izzināšana, realizēta jauniešu anketēšana.
5. Realizēti saliedēšanās pasākumi darbā ar jaunatni iesaistītajiem, apgūta jauna pieredze āra infrastruktūru izveidē jauniešiem.
6. Apzinātas, izpētītas mobilā darba vajadzības un iespējas lauku jauniešiem pagastos.
7. Noorganizēta Starpnovadu Jauniešu diena 2021 (Volejbola turnīrs, sapņu ķērāju meistarklase un Muzikālā pastaiga Svētku laukumā Preiļos).
8. Izveidots Jaunatnes politikas attīstības programmas 2022.-2027.gadam projekts.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Sagatavoja:
Santa Ancāne-Novikova,
Preiļu novada Jauniešu centra “’ČETRI” vadītāja
Projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 13.12.2021.