Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveidi Preiļu novadā

03.12.2021.

Vides pārraudzības valsts birojs 2021.gada 1.novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/29  par ietekmes uz vidi procesa piemērošanu SIA “Preiļu putni” paredzētajai darbībai – jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveidei Preiļu novada Preiļu pagastā.

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt piecu jaunputnu novietnes, katrā novietnē izvietojot 12500 jaunputnus, un divas dējējvistu novietnes, katrā novietnē izvietojot 15 000 dējējvistu. Vienlaikus paredzēts izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru, ūdens apgādei, notekūdeņu savākšanai un novadīšanai, barības izejvielu gatavošanai un uzglabāšanai un putnu mēslu apsaimniekošanai, kā arī ar putnu audzēšanu saistīto palīgprocesu nodrošināšanai.

Divi dējējvistu cehi atradīsies Rietumu ielā 6, Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 (zemes vienības apzīmējums 76580030381) turpmāk Adrese Nr.1, savukārt jaunputnu (cāļu) cehu izvietojumam tiek vērtētas trīs alternatīvas  vietas t.i.:

1.alternatīva. 3 jaunputnu (cāļu) cehi atrodas Rietumu ielā 7, Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 (zemes vienības apzīmējums 76580030368) (turpmāk Adrese Nr. 2) un divi jaunputnu (cāļu) cehi atrodas Adresē Nr.1;

2.alternatīva. 4 jaunputnu (cāļu) cehi atrodas Adresē Nr.2 un viens jaunputnu (cāļu) cehs atrodas Rietumu ielā 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 (zemes vienības apzīmējums 76580030363) (turpmāk Adrese Nr. 3);

3.alternatīva. 3 jaunputnu (cāļu) cehi atrodas Adresē Nr.2 un divi jaunputnu (cāļu) cehi atrodas zemes vienībā ar apzīmējumu 76580030367 (turpmāk Adrese Nr. 4).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešanas notiks neklātienes formā (attālināti)  no š.g. 17. decembra līdz 2022.gada 14.janvārim.

Ietekmes uz vidi  novērtējuma sākotnējās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 28. decembrī plkst. 17:00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicēts SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 2022.gada 5.janvārim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no š.g. 17. decembra varēs iepazīties:

  • Papīra formātā Preiļu novada pašvaldībā – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 65322766);
  • Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: preili.lv;
  • Tīmekļa vietnē: environment.lv/lv/aktualitates.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis: 67321173, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz 2022.gada 14.janvārim.

Informācija par projekta ietekmes uz vidi novērtējumu turpmāk būs pieejama arī tīmekļa vietnē:

www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti.

Nekustamie īpašumi, kuri robežojas ar SIA “Preiļu putni” paredzētās darbības teritoriju.

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2021.