30. novembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

25.11.2021.

Preiļu novada pašvaldības kārtējā domes sēde notiks  2021.gada 30.novembrī plkst. 10.00. 

Sēde notiks Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2.stāva zālē.

DARBA KĀRTĪBA

Apvienoto komiteju jautājumi:
1. Par Saistošo noteikumu „ Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” apstiprināšanu.

Finanšu komitejas jautājumi:
8. Par telpu nomu.
9. Par atbrīvošanu no nomas maksas.
10. Par pašvaldības brīvpusdienu aizstāšanu ar karti pārtikas iegādei izglītojamiem, kuri izglītības programmu apgūst attālināti ārkārtējās situācijas laikā.
11. Par parāda dzēšanu.
12. Par Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļas izveidošanu.
13. Par Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas izveidošanu.
14. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstos.
15. Par Preiļu novada pašvaldības grāmatvedības struktūras apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2021/6 “Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu”” apstiprināšanu.
17. Par piedalīšanos projektu konkursā.
18. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs.
19. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu Krīzes centrā.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
21. Par valsts finansējuma sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas laikā.
22. Par patversmes/ atskurbināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu.
23. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
24. Par kustamās mantas izsolēm.
25. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles organizēšanu.
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 6-6 atsavināšanu Upmalas pagastā.
27. Par Ziemassvētku dāvanu apmēru.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
28. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
29. Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu Aglonas bazilikas Kora skolā.
30. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
31. Par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
32. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
33. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
34. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
35. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
36. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
37. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
38. Par ēdināšanas izdevumu pārrēķinu klientiem novada sociālās aprūpes iestādēs.
39. Par Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēku slēgšanu.
40. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
41. Par telpu nomu.
42. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai
Preiļu novadā.
43. Par sadarbību ar Augšdaugavas novada pašvaldību ezera apsaimniekošanā.
44. Par adrešu rakstības precizēšanu.
45. Par zemes nomu.
46. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
48. Par nekustamo īpašumu “Meteņi” un “Maltupes” apvienošanu.
49. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
50. Par nekustamā īpašuma sadali.
51. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.

 

Sēdes kārtība PDF

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2021.