28. oktobra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

25.10.2021.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2021. gada 28. oktobrī plkst. 15.00
Attālināti – videokonferences veidā.

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu.
2. Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija
kapitāldaļu pārņemšanu.
3. Par SIA Cirīšu HES kapitāldaļu pārņemšanu.
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu.
6. Par Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas nolikuma apstiprināšanu.
7. Par Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Preiļu novada pašvaldības juridiskās un iepirkumu daļas izveidošanu.
9. Par Preiļu novada Pašvaldības policijas izveidošanu.
10. Par Finanšu un grāmatvedības daļas izveidošanu un izmaiņām amatu sarakstā.
11. Par grozījumiem Aglonas pagasta pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes un Vārkavas apvienības pārvaldes amatu sarakstos.
12. Par grozījumiem pašvaldības Tehniskās daļas amatu sarakstā.
13. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā.
14. Par noslēgtā telpu patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi:
15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
16. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
17. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
18. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
19. Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”.
20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
21. Par dzīvojamās platības apmaiņu.
22. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
23. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu un dzīvojamās platības piešķiršanu.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
24. Par telpu nomu.
25. Par nekustamā īpašuma robežas grozīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
26. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu.
27. Par zemes nomu.
28. Par nosaukuma piešķiršanu.
29. Par adreses piešķiršanu.
30. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
32. Par medību platību apsaimniekošanu.
33. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā ar kadastra numuru 7690 0060151.
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu novadā.
35. Par servitūta ceļa iekļaušanu pašvaldības autoceļu reģistrā.
36. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai – 16.10.2021-15.04.2022.
37. Par precizējumu veikšanu 30.09.2021. domes sēdes protokola Nr.21 lēmumā 35.§ “Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un autoruzraudzības veikšanai”.
38. Par izmaiņām zemes nomas līgumā.

Domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2021.