Atklāts konkurss uz Sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību speciālista amata vietu

22.10.2021.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga: 950,00 EUR (bruto)

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošina sabiedrisko attiecību materiālu izstrādi atbilstoši definētajam Preiļu novada pašvaldības zīmolam un tēlam, ievērojot visas vizuālās valodas vadlīnijas;
 • Izstrādā sabiedrisko attiecību tekstus un materiālus, kā arī  gatavo sociālo tīklu materiālus, atbilstoši konkrētā komunikācijas kanāla prasībām;
 • Atbilstoši kompetencēm – gatavo atbildes uz žurnālistu jautājumiem, preses relīzes;
 • Gatavo komunikāciju materiālus kultūras un tūrisma iestāžu organizētajiem pasākumiem un aktivitātēm;
 • Piedalās pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanā;
 • Piedalās preses konferenču, mediju pasākumu un citu sabiedrisko attiecību pasākumu organizēšanā un tehniskā nodrošinājuma sagatavošanā;
 • Veic reprezentatīvo materiālu izlietojuma uzskaiti un materiālu klāsta papildināšanu, saskaņojot to ar Vadību.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, labas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi izmantot informāciju un komunicēt;
 • Latvijas Republikas spēkā esošo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā;
 • Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas).

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) , dzīves aprakstu (CV) , izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@preili.lv, vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai  uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2021. gada 28. oktobrim plkst. 12.00.

Tālrunis uzziņām: 65322766

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766

e-pasts:dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2021.